ἔγνωσαν
Englishman's Concordance
ἔγνωσαν (egnōsan) — 17 Occurrences

Matthew 21:45 V-AIA-3P
GRK: παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ
NAS: His parables, they understood that He was speaking
KJV: parables, they perceived that
INT: parables of him they knew that about

Matthew 24:39 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν
NAS: and they did not understand until
KJV: And knew not until
INT: and not they knew until came

Mark 12:12 V-AIA-3P
GRK: τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ ὅτι
NAS: the people, for they understood that He spoke
KJV: for they knew that
INT: the crowd they knew indeed that

Luke 2:43 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς
KJV: his mother knew not [of it].
INT: but not knew it the parents

Luke 20:19 V-AIA-3P
GRK: τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ ὅτι
NAS: the people; for they understood that He spoke
KJV: for they perceived that
INT: the people they knew indeed that

John 7:26 V-AIA-3P
GRK: ποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες
NAS: do not really know that this
KJV: Do the rulers know indeed that
INT: ever Truly have recognized those who rule

John 8:27 V-AIA-3P
GRK: οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν
NAS: They did not realize that He had been speaking
KJV: They understood not that
INT: not They knew that the

John 10:6 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν
NAS: spoke to them, but they did not understand what
KJV: but they understood not what things
INT: however not knew what it was

John 12:16 V-AIA-3P
GRK: Ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ
NAS: His disciples did not understand at the first;
KJV: These things understood not his
INT: These things not knew of him the

John 16:3 V-AIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα
NAS: because they have not known the Father
KJV: they have not known the Father, nor
INT: because not they know the Father

John 17:8 V-AIA-3P
GRK: ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι
NAS: [them] and truly understood that I came forth
KJV: [them], and have known surely
INT: received [them] and knew truly that

John 17:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ
NAS: You; and these have known that You sent
KJV: and these have known that thou
INT: and these knew that you

Acts 17:13 V-AIA-3P
GRK: Ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ
NAS: of Thessalonica found out that the word
KJV: Thessalonica had knowledge that
INT: when moreover knew those from

Romans 3:17 V-AIA-3P
GRK: εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν
NAS: OF PEACE THEY HAVE NOT KNOWN.
KJV: have they not known:
INT: of peace not they did know

1 Corinthians 2:8 V-AIA-3P
GRK: εἰ γὰρ ἔγνωσαν οὐκ ἂν
NAS: for if they had understood it they would not have crucified
KJV: for had they known [it], they
INT: if indeed they had understood not anyhow

Hebrews 3:10 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς
NAS: IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS';
KJV: have not known my ways.
INT: moreover not did know the ways

Revelation 2:24 V-AIA-3P
GRK: οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα
NAS: who have not known the deep things
KJV: have not known the depths of Satan,
INT: who not knew the depths

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page