γινώσκει
Englishman's Concordance
γινώσκει (ginōskei) — 12 Occurrences

Matthew 24:50 V-PIA-3S
GRK: ᾗ οὐ γινώσκει
NAS: which he does not know,
KJV: he is not aware of,
INT: which not he knows

Luke 10:22 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν
NAS: and no one knows who
KJV: and no man knoweth who the Son
INT: And no one knows who is

Luke 12:46 V-PIA-3S
GRK: ᾗ οὐ γινώσκει καὶ διχοτομήσει
NAS: [him] and at an hour he does not know, and will cut him in pieces,
KJV: he is not aware, and will cut
INT: which not he knows and will cut in two

Luke 16:15 V-PIA-3S
GRK: δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας
NAS: but God knows your hearts;
KJV: but God knoweth your hearts:
INT: but God knows the hearts

John 7:27 V-PIA-3S
GRK: ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν
NAS: no one knows where
KJV: cometh, no man knoweth whence he is.
INT: he might come no one knows from where he is

John 10:15 V-PIA-3S
GRK: καθὼς γινώσκει με ὁ
NAS: as the Father knows Me and I know
KJV: As the Father knoweth me, even so
INT: As knows me the

John 14:17 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει ὑμεῖς γινώσκετε
NAS: Him or know Him, [but] you know
KJV: not, neither knoweth him: but
INT: him nor know but you know

Acts 19:35 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων
NAS: who does not know that the city
KJV: that knoweth not
INT: who not knows the of [the] Ephesians

1 Corinthians 3:20 V-PIA-3S
GRK: πάλιν Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς
NAS: THE LORD KNOWS THE REASONINGS
KJV: The Lord knoweth the thoughts
INT: again [the] Lord knows the thoughts

1 John 3:1 V-PIA-3S
GRK: κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι
NAS: the world does not know us, because
KJV: therefore the world knoweth us not,
INT: world not knows us because

1 John 3:20 V-PIA-3S
GRK: ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα
NAS: than our heart and knows all things.
KJV: heart, and knoweth all things.
INT: of us and he knows all things

1 John 4:7 V-PIA-3S
GRK: γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν
NAS: is born of God and knows God.
KJV: God, and knoweth God.
INT: has been born and knows God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page