ἔγνω
Englishman's Concordance
ἔγνω (egnō) — 16 Occurrences

Mark 5:29 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι
NAS: was dried up; and she felt in her body
KJV: and she felt in [her] body
INT: of her and she knew in [her] body

John 1:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν οὐκ ἔγνω
NAS: Him, and the world did not know Him.
KJV: and the world knew him not.
INT: him not knew

John 4:1 V-AIA-3S
GRK: Ὡς οὖν ἔγνω ὁ Ἰησοῦς
NAS: the Lord knew that the Pharisees
KJV: the Lord knew how
INT: When therefore knew Jesus

John 4:53 V-AIA-3S
GRK: ἔγνω οὖν ὁ
NAS: the father knew that [it was] at that hour
KJV: So the father knew that [it was] at
INT: Knew therefore the

John 12:9 V-AIA-3S
GRK: Ἔγνω οὖν ὁ
NAS: then learned that He was there;
KJV: the Jews therefore knew that he was
INT: Knew therefore

John 13:28 V-AIA-3S
GRK: δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων
NAS: reclining [at the table] knew for what
KJV: at the table knew for what
INT: moreover no one knew of those reclining

John 16:19 V-AIA-3S
GRK: ἔγνω ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus knew that they wished
KJV: Now Jesus knew that they were desirous
INT: Knew Jesus

John 17:25 V-AIA-3S
GRK: σε οὐκ ἔγνω ἐγὼ δέ
NAS: the world has not known You, yet
KJV: hath not known thee: but
INT: you not knew I moreover

Romans 10:19 V-AIA-3S
GRK: Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω πρῶτος Μωυσῆς
NAS: Israel did not know, did they? First
KJV: not Israel know? First Moses
INT: Israel not did know First Moses

Romans 11:34 V-AIA-3S
GRK: Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου
NAS: For WHO HAS KNOWN THE MIND
KJV: who hath known the mind
INT: who indeed did know [the] mind of [the] Lord

1 Corinthians 1:21 V-AIA-3S
GRK: θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος
NAS: its wisdom did not [come to] know God,
KJV: by wisdom knew not God,
INT: of God not knew the world

1 Corinthians 2:16 V-AIA-3S
GRK: τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου
NAS: For WHO HAS KNOWN THE MIND
KJV: who hath known the mind
INT: who indeed did know [the] mind of [the] Lord

1 Corinthians 8:2 V-AIA-3S
GRK: τι οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ
NAS: he has not yet known as he ought
KJV: as he ought to know.
INT: anything not yet he has yet known as it is necessary

2 Timothy 2:19 V-AIA-3S
GRK: σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω Κύριος τοὺς
NAS: The Lord knows those
KJV: The Lord knoweth them that are
INT: seal this Knows [the] Lord those that

1 John 3:1 V-AIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν
NAS: us, because it did not know Him.
KJV: not, because it knew him not.
INT: because not it knew him

1 John 4:8 V-AIA-3S
GRK: ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν
NAS: The one who does not love does not know God,
KJV: He that loveth not knoweth not God;
INT: loves not knew God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page