John 16:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1097 [e]Ἔγνω
egnō
KnewV-AIA-3S
3588 [e][ὁ]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2309 [e]ἤθελον
ēthelon
they were desiringV-IIA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
2065 [e]ἐρωτᾶν,
erōtan
to ask,V-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
He saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
4012 [e]Περὶ
Peri
ConcerningPrep
3778 [e]τούτου
toutou
thisDPro-GNS
2212 [e]ζητεῖτε
zēteite
do you inquireV-PIA-2P
3326 [e]μετ’
met’
amongPrep
240 [e]ἀλλήλων
allēlōn
one anotherRecPro-GMP
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3004 [e]εἶπον
eipon
I said,V-AIA-1S
3398 [e]Μικρὸν
Mikron
A little [while]Adj-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2334 [e]θεωρεῖτέ
theōreite
you do beholdV-PIA-2P
1473 [e]με,
me
Me,PPro-A1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
3398 [e]μικρὸν
mikron
a little [while]Adj-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3708 [e]ὄψεσθέ
opsesthe
you will seeV-FIM-2P
1473 [e]με;
me
Me’?PPro-A1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: Nestle 1904
ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔγνω [ὁ] Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔγνω οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, καὶ εἴπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων, ὅτι εἴπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔγνω οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον, μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς· περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον, μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔγνω οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων, ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔγνω οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με

John 16:19 Hebrew Bible
וידע ישוע כי עם לבבם לשאל אתו ויאמר אליהם העל זאת אתם דרשים ביניכם כי אמרתי הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני׃

John 16:19 Aramaic NT: Peshitta
ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܐܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܩܠܝܠ ܘܠܐ ܬܚܙܘܢܢܝ ܘܬܘܒ ܩܠܝܠ ܘܬܚܙܘܢܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus knew that they wished to question Him, and He said to them, "Are you deliberating together about this, that I said, 'A little while, and you will not see Me, and again a little while, and you will see Me'?

King James Bible
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?

Holman Christian Standard Bible
Jesus knew they wanted to question Him, so He said to them, "Are you asking one another about what I said, A little while and you will not see Me; again a little while and you will see Me?
Treasury of Scripture Knowledge

Jesus.

John 16:30 Now are we sure that you know all things, and need not that any man …

John 2:24,25 But Jesus did not commit himself to them, because he knew all men…

John 21:17 He said to him the third time, Simon, son of Jonas, love you me? …

Psalm 139:1-4 O lord, you have searched me, and known me…

Matthew 6:8 Be not you therefore like to them: for your Father knows what things …

Matthew 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Why think you evil in your hearts?

Mark 9:33,34 And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What …

Hebrews 4:13 Neither is there any creature that is not manifest in his sight…

Revelation 2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall …

A little.

John 16:16 A little while, and you shall not see me: and again, a little while, …

John 7:33 Then said Jesus to them, Yet a little while am I with you, and then …

John 13:33 Little children, yet a little while I am with you. You shall seek …

John 14:19 Yet a little while, and the world sees me no more; but you see me: …

Links
John 16:19John 16:19 NIVJohn 16:19 NLTJohn 16:19 ESVJohn 16:19 NASBJohn 16:19 KJVJohn 16:19 Bible AppsJohn 16:19 Biblia ParalelaJohn 16:19 Chinese BibleJohn 16:19 French BibleJohn 16:19 German BibleBible Hub
John 16:18
Top of Page
Top of Page