γνοὺς
Englishman's Concordance
γνοὺς (gnous) — 12 Occurrences

Matthew 12:15 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
NAS: But Jesus, aware of [this], withdrew
KJV: when Jesus knew [it], he withdrew himself
INT: moreover Jesus having known withdrew from there

Matthew 16:8 V-APA-NMS
GRK: γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But Jesus, aware of this, said,
KJV: Jesus perceived, he said
INT: having known [this] moreover

Matthew 22:18 V-APA-NMS
GRK: γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But Jesus perceived their malice,
KJV: But Jesus perceived their wickedness,
INT: having known however

Matthew 26:10 V-APA-NMS
GRK: γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But Jesus, aware of this, said
KJV: Jesus understood [it], he said
INT: having known [this] moreover

Mark 8:17 V-APA-NMS
GRK: καὶ γνοὺς λέγει αὐτοῖς
NAS: And Jesus, aware of this, said
KJV: when Jesus knew [it], he saith
INT: And having known [it] he says to them

Mark 15:45 V-APA-NMS
GRK: καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ
NAS: And ascertaining this from the centurion,
KJV: And when he knew [it] of
INT: And having known [it] from the

Luke 12:47 V-APA-NMS
GRK: δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα
NAS: And that slave who knew his master's
KJV: servant, which knew his lord's
INT: servant who having known the will

Luke 12:48 V-APA-NMS
GRK: δὲ μὴ γνοὺς ποιήσας δὲ
NAS: but the one who did not know [it], and committed
KJV: [stripes].But he that knew not, and
INT: moreover not having known having done however

John 5:6 V-APA-NMS
GRK: κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν
NAS: him lying [there], and knew that he had already
KJV: lie, and knew that he had been
INT: lying and having known that a long

John 6:15 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν
NAS: Jesus, perceiving that they were intending
KJV: therefore perceived that
INT: Jesus therefore having known that they are about

Acts 23:6 V-APA-NMS
GRK: Γνοὺς δὲ ὁ
NAS: But perceiving that one group
KJV: But when Paul perceived that the one
INT: having known moreover

Philippians 2:19 V-APA-NMS
GRK: κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ
NAS: may be encouraged when I learn of your condition.
KJV: may be of good comfort, when I know your
INT: I also might be of good courage having known the things concerning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
Γλεύκους — 1 Occ.
γλυκὺ — 4 Occ.
γλῶσσα — 7 Occ.
γλῶσσαι — 4 Occ.
γλώσσαις — 15 Occ.
γλῶσσάν — 7 Occ.
γλώσσας — 1 Occ.
γλώσσῃ — 7 Occ.
γλώσσης — 4 Occ.
γλωσσῶν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page