γλῶσσα
Englishman's Concordance
γλῶσσα (glōssa) — 7 Occurrences

Luke 1:64 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ καὶ
NAS: was opened and his tongue [loosed], and he [began] to speak
KJV: and his tongue [loosed], and he spake,
INT: and the tongue of him and

Acts 2:26 N-NFS
GRK: ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου ἔτι
NAS: WAS GLAD AND MY TONGUE EXULTED;
KJV: and my tongue was glad; moreover
INT: rejoiced the tongue of me and

Romans 14:11 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ
NAS: TO ME, AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE
KJV: and every tongue shall confess to God.
INT: and every tongue will confess

Philippians 2:11 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι
NAS: and that every tongue will confess
KJV: [that] every tongue should confess
INT: and every tongue should confess that

James 3:5 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος
NAS: So also the tongue is a small part
KJV: Even so the tongue is a little
INT: also the tongue a little member

James 3:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ γλῶσσα πῦρ ὁ
NAS: And the tongue is a fire,
KJV: And the tongue [is] a fire, a world
INT: and the tongue [is] a fire the

James 3:6 N-NFS
GRK: ἀδικίας ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν
NAS: of iniquity; the tongue is set
KJV: so is the tongue among our
INT: of unrighteousness the tongue is set in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page