γλῶσσάν
Englishman's Concordance
γλῶσσάν (glōssan) — 7 Occurrences

Luke 16:24 N-AFS
GRK: καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου ὅτι
NAS: and cool off my tongue, for I am in agony
KJV: cool my tongue; for I am tormented
INT: cool the tongue of me for

1 Corinthians 14:26 N-AFS
GRK: ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἑρμηνείαν
NAS: has a tongue, has
KJV: hath a tongue, hath
INT: a revelation has a tongue has an interpretation

James 1:26 N-AFS
GRK: μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ
NAS: and yet does not bridle his tongue but deceives
KJV: not his tongue, but deceiveth
INT: not bridling [the] tongue of himself but

James 3:8 N-AFS
GRK: τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι
NAS: tame the tongue; [it is] a restless
KJV: But the tongue can no
INT: but [the] tongue no one to subdue

1 Peter 3:10 N-AFS
GRK: παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ
NAS: MUST KEEP HIS TONGUE FROM EVIL
KJV: let him refrain his tongue from evil,
INT: let him cause to cease the tongue from evil

Revelation 13:7 N-AFS
GRK: λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος
NAS: and people and tongue and nation
KJV: kindreds, and tongues, and nations.
INT: people and tongue and nation

Revelation 14:6 N-AFS
GRK: φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν
NAS: and tribe and tongue and people;
KJV: kindred, and tongue, and people,
INT: tribe and tongue and people

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page