γλώσσαις
Englishman's Concordance
γλώσσαις (glōssais) — 15 Occurrences

Mark 16:17 N-DFP
GRK: δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς
NAS: they will speak with new tongues;
KJV: they shall speak with new tongues;
INT: demons they will cast out with tongues they will speak new

Acts 2:4 N-DFP
GRK: λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ
NAS: with other tongues, as the Spirit
KJV: other tongues, as
INT: to speak with other tongues as the

Acts 2:11 N-DFP
GRK: ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα
NAS: we hear them in our [own] tongues speaking
KJV: in our tongues the wonderful works
INT: [in] our tongues the great things

Acts 10:46 N-DFP
GRK: αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων
NAS: them speaking with tongues and exalting
KJV: them speak with tongues, and magnify
INT: them speaking with tongues and magnifying

Acts 19:6 N-DFP
GRK: ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον
NAS: on them, and they [began] speaking with tongues and prophesying.
KJV: they spake with tongues, and
INT: they were speaking moreover with tongues and prophesying

Romans 3:13 N-DFP
GRK: αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν
NAS: GRAVE, WITH THEIR TONGUES THEY KEEP DECEIVING,
KJV: with their tongues they have used deceit;
INT: of them with the tongues of them they practice deceit

1 Corinthians 12:30 N-DFP
GRK: μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν μὴ
NAS: do not speak with tongues, do they? All
KJV: do all speak with tongues? do all
INT: not all do speak with tongues not

1 Corinthians 13:1 N-DFP
GRK: Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων
NAS: I speak with the tongues of men
KJV: I speak with the tongues of men
INT: If with the tongues the of men

1 Corinthians 14:5 N-DFP
GRK: ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον δὲ
NAS: spoke in tongues, but [even] more
KJV: all spake with tongues, but rather
INT: you to speak with tongues rather however

1 Corinthians 14:5 N-DFP
GRK: ὁ λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς εἰ
NAS: one who speaks in tongues, unless
KJV: he that speaketh with tongues, except
INT: he that speaks with tongues except if

1 Corinthians 14:6 N-DFP
GRK: πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί
NAS: to you speaking in tongues, what
KJV: speaking with tongues, what
INT: to you with tongues speaking what

1 Corinthians 14:18 N-DFP
GRK: ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
NAS: I speak in tongues more
KJV: God, I speak with tongues more than ye
INT: of you more with tongues speaking

1 Corinthians 14:23 N-DFP
GRK: πάντες λαλῶσιν γλώσσαις εἰσέλθωσιν δὲ
NAS: speak in tongues, and ungifted men
KJV: speak with tongues, and
INT: all should speak with tongues come in however

1 Corinthians 14:39 N-DFP
GRK: μὴ κωλύετε γλώσσαις
NAS: and do not forbid to speak in tongues.
KJV: not to speak with tongues.
INT: not do forbid with tongues

Revelation 10:11 N-DFP
GRK: ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν
NAS: and nations and tongues and kings.
KJV: nations, and tongues, and kings.
INT: nations and tongues and kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page