γλώσσῃ
Englishman's Concordance
γλώσσῃ (glōssē) — 7 Occurrences

1 Corinthians 14:2 N-DFS
GRK: γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις
NAS: For one who speaks in a tongue does not speak
KJV: he that speaketh in an [unknown] tongue speaketh
INT: indeed speaks with a tongue not to men

1 Corinthians 14:4 N-DFS
GRK: ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ
NAS: One who speaks in a tongue edifies
KJV: He that speaketh in an [unknown] tongue edifieth
INT: He that speaks with a tongue himself builds up

1 Corinthians 14:13 N-DFS
GRK: ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα
NAS: let one who speaks in a tongue pray
KJV: let him that speaketh in an [unknown] tongue pray
INT: he that speaks with a tongue let him pray that

1 Corinthians 14:14 N-DFS
GRK: γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ τὸ πνεῦμά
NAS: I pray in a tongue, my spirit
KJV: I pray in an [unknown] tongue, my
INT: indeed I pray with a tongue the spirit

1 Corinthians 14:19 N-DFS
GRK: λόγους ἐν γλώσσῃ
NAS: ten thousand words in a tongue.
KJV: words in an [unknown] tongue.
INT: words in a tongue

1 Corinthians 14:27 N-DFS
GRK: εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ
NAS: speaks in a tongue, [it should be] by two
KJV: speak in an [unknown] tongue, [let it be] by
INT: If with a tongue anyone speak

1 John 3:18 N-DFS
GRK: μηδὲ τῇ γλώσσῃ ἀλλὰ ἐν
NAS: or with tongue, but in deed
KJV: neither in tongue; but
INT: nor with tongue but in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page