Luke 5:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
it came to passV-AIM-3S
1722 [e]ἐν
en
onPrep
1520 [e]μιᾷ
mia
oneAdj-DFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GFP
2250 [e]ἡμερῶν
hēmerōn
daysN-GFP
2532 [e]καὶ
kai
thatConj
846 [e]αὐτὸς
autos
HePPro-NM3S
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1321 [e]διδάσκων,
didaskōn
teaching,V-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]ἦσαν
ēsan
there wereV-IIA-3P
2521 [e]καθήμενοι
kathēmenoi
sitting byV-PPM/P-NMP
5330 [e]Φαρισαῖοι
Pharisaioi
PhariseesN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3547 [e]νομοδιδάσκαλοι
nomodidaskaloi
teachers of the law,N-NMP
3739 [e]οἳ
hoi
whoRelPro-NMP
1510 [e]ἦσαν
ēsan
wereV-IIA-3P
2064 [e]ἐληλυθότες
elēlythotes
comeV-RPA-NMP
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3956 [e]πάσης
pasēs
everyAdj-GFS
2968 [e]κώμης
kōmēs
villageN-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1056 [e]Γαλιλαίας
Galilaias
of Galilee,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2449 [e]Ἰουδαίας
Ioudaias
of Judea,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2419 [e]Ἰερουσαλήμ·
Ierousalēm
of Jerusalem.N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1411 [e]δύναμις
dynamis
[the] powerN-NFS
2962 [e]Κυρίου
Kyriou
of [the] LordN-GMS
1510 [e]ἦν
ēn
was [there]V-IIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
2390 [e]ἰᾶσθαι
iasthai
to healV-PNM/P
846 [e]αὐτόν.
auton
Him.PPro-AM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων· καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων· καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς

Luke 5:17 Hebrew Bible
ויהי באחד הימים והוא מלמד וישבו שם פרושים ומורי התורה אשר באו מכל כפרי הגליל ומיהודה וירושלים וגבורת יהוה היתה בו לרפוא׃

Luke 5:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܬܐ ܟܕ ܡܠܦ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܦܪܝܫܐ ܘܡܠܦܝ ܢܡܘܤܐ ܕܐܬܘ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠ ܩܘܪܝܐ ܕܓܠܝܠܐ ܘܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ ܘܚܝܠܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܡܐܤܝܘܬܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
One day He was teaching; and there were some Pharisees and teachers of the law sitting there, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem; and the power of the Lord was present for Him to perform healing.

King James Bible
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

Holman Christian Standard Bible
On one of those days while He was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea, and also from Jerusalem. And the Lord's power to heal was in Him.
Treasury of Scripture Knowledge

that there.

Luke 5:21,30 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is …

Luke 7:30 But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against …

Luke 11:52-54 Woe to you, lawyers! for you have taken away the key of knowledge: …

Luke 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receives …

John 3:21 But he that does truth comes to the light, that his deeds may be …

Jerusalem.

Matthew 15:1 Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

Mark 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He has Beelzebub, …

Mark 7:1 Then came together to him the Pharisees, and certain of the scribes, …

power.

Luke 6:19 And the whole multitude sought to touch him: for there went virtue …

Luke 8:46 And Jesus said, Somebody has touched me: for I perceive that virtue …

Matthew 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are …

Mark 16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, …

Acts 4:30 By stretching forth your hand to heal; and that signs and wonders …

Acts 19:11 And God worked special miracles by the hands of Paul:

Links
Luke 5:17Luke 5:17 NIVLuke 5:17 NLTLuke 5:17 ESVLuke 5:17 NASBLuke 5:17 KJVLuke 5:17 Bible AppsLuke 5:17 Biblia ParalelaLuke 5:17 Chinese BibleLuke 5:17 French BibleLuke 5:17 German BibleBible Hub
Luke 5:16
Top of Page
Top of Page