μία
Englishman's Concordance
μία (mia) — 35 Occurrences

Matthew 5:18 Adj-NFS
GRK: ἓν ἢ μία κεραία οὐ
INT: one or one tittle no

Matthew 19:6 Adj-NFS
GRK: ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ οὖν
NAS: two, but one flesh.
INT: but flesh one What therefore

Matthew 24:41 Adj-NFS
GRK: τῷ μύλῳ μία παραλαμβάνεται καὶ
NAS: at the mill; one will be taken
INT: the mill one is taken and

Matthew 24:41 Adj-NFS
GRK: παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται
NAS: will be taken and one will be left.
INT: is taken and one is left

Matthew 26:69 Adj-NFS
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα
INT: came to him one servant girl saying

Mark 10:8 Adj-NFS
GRK: δύο ἀλλὰ μία σάρξ
NAS: they are no longer two, but one flesh.
INT: two but one flesh

Mark 12:42 Adj-NFS
GRK: καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ
INT: And having come one widow poor

Mark 14:66 Adj-NFS
GRK: αὐλῇ ἔρχεται μία τῶν παιδισκῶν
NAS: in the courtyard, one of the servant-girls
INT: courtyard comes one of the maids

Mark 16:2 Adj-DFS
GRK: πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: early on the first day of the week,
INT: early on the first [day] the of the week

Luke 5:12 Adj-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων
NAS: While He was in one of the cities,
INT: he in one of the cities

Luke 5:17 Adj-DFS
GRK: ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
NAS: One day He was teaching;
INT: it came to pass on one of the days

Luke 8:22 Adj-DFS
GRK: δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
NAS: Now on one of [those] days
INT: moreover on one of the days

Luke 13:10 Adj-DFS
GRK: διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν
NAS: And He was teaching in one of the synagogues
INT: teaching in one of the synagogues

Luke 17:35 Adj-NFS
GRK: αὐτό ἡ μία παραλημφθήσεται ἡ
NAS: at the same place; one will be taken
INT: same the one will be taken

Luke 20:1 Adj-DFS
GRK: ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν
NAS: On one of the days
INT: it came to pass on one of the days

Luke 24:1 Adj-DFS
GRK: τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: But on the first day of the week,
INT: but [the] first [day] of the week

John 10:16 Adj-NFS
GRK: καὶ γενήσονται μία ποίμνη εἷς
NAS: and they will become one flock
KJV: one fold, [and] one shepherd.
INT: and there will be one flock one

John 20:1 Adj-DFS
GRK: Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: Now on the first [day] of the week
INT: and [the] first [day] of the week

John 20:19 Adj-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων καὶ
NAS: on that day, the first [day] of the week,
INT: same the first of [the] week and

Acts 4:32 Adj-NFS
GRK: καὶ ψυχὴ μία καὶ οὐδὲ
NAS: who believed were of one heart
KJV: said any [of them] that ought
INT: and soul one and not

Acts 19:34 Adj-NFS
GRK: φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων
INT: cry there was one from all

Acts 20:7 Adj-DFS
GRK: δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων
NAS: On the first day of the week,
INT: moreover the first [day] of the week

1 Corinthians 10:8 Adj-DFS
GRK: καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι
NAS: thousand fell in one day.
INT: and fell in one day twenty

Galatians 4:24 Adj-NFS
GRK: δύο διαθῆκαι μία μὲν ἀπὸ
NAS: covenants: one [proceeding] from Mount
INT: two covenants one indeed from

Ephesians 4:4 Adj-DFS
GRK: ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς
NAS: you were called in one hope
INT: you were called in one hope of the

Ephesians 4:5 Adj-NFS
GRK: εἷς κύριος μία πίστις ἓν
NAS: one Lord, one faith, one
KJV: One Lord, one faith, one
INT: one Lord one faith one

Philippians 1:27 Adj-DFS
GRK: ἑνὶ πνεύματι μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες
NAS: spirit, with one mind
INT: one spirit with one mind striving together

Hebrews 10:14 Adj-DFS
GRK: μιᾷ γὰρ προσφορᾷ
NAS: For by one offering He has perfected
INT: one indeed offering

2 Peter 3:8 Adj-NFS
GRK: ἀγαπητοί ὅτι μία ἡμέρα παρὰ
NAS: that with the Lord one day
INT: beloved that one day with [the]

2 Peter 3:8 Adj-NFS
GRK: ὡς ἡμέρα μία
NAS: years like one day.
INT: as day one

Revelation 9:12 Adj-NFS
GRK: Οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν ἰδοὺ
NAS: The first woe is past;
INT: Woe the first is past Behold

Revelation 18:8 Adj-DFS
GRK: τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν
NAS: reason in one day
INT: this in one day will come

Revelation 18:10 Adj-DFS
GRK: ἰσχυρά ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν
NAS: city! For in one hour
INT: strong for [in] one hour is come

Revelation 18:17 Adj-DFS
GRK: ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη
NAS: for in one hour such great
INT: for [in] one hour was made desolate

Revelation 18:19 Adj-DFS
GRK: αὐτῆς ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη
NAS: by her wealth, for in one hour
INT: of her for in one hour she was made desolate

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page