μιᾶς
Englishman's Concordance
μιᾶς (mias) — 8 Occurrences

Luke 14:18 Adj-GFS
GRK: ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
INT: began with one [consent] all to excuse themselves

Luke 17:34 Adj-GFS
GRK: ἐπὶ κλίνης μιᾶς ὁ εἷς
NAS: there will be two in one bed;
KJV: one bed; the one shall be taken, and
INT: upon bed one the one

Luke 22:59 Adj-GFS
GRK: ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις
INT: about hour one other a certain

Acts 24:21 Adj-GFS
GRK: ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς
NAS: for this one statement
INT: [other] than concerning one this voice

1 Timothy 3:2 Adj-GFS
GRK: ἀνεπίλημπτον εἶναι μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα
NAS: the husband of one wife,
INT: blameless to be of one wife husband

1 Timothy 3:12 Adj-GFS
GRK: διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες
NAS: must be husbands of [only] one wife,
INT: Those who serve let be of one wife husbands

Titus 1:6 Adj-GFS
GRK: ἐστιν ἀνέγκλητος μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ
NAS: the husband of one wife,
INT: is blameless of one wife husband

Hebrews 12:16 Adj-GFS
GRK: ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ
INT: for meal one sold the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page