ἓν
Englishman's Concordance
ἓν (hen) — 67 Occurrences

Matthew 5:18 Adj-NNS
GRK: γῆ ἰῶτα ἓν ἢ μία
NAS: pass away, not the smallest letter or
KJV: earth pass, one jot or
INT: earth jot one or one

Matthew 5:29 Adj-ANS
GRK: ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν
NAS: for you to lose one of the parts
KJV: for thee that one of thy members
INT: that should perish one of the members

Matthew 5:30 Adj-ANS
GRK: ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν
NAS: it from you; for it is better for you to lose one of the parts
KJV: for thee that one of thy members
INT: that should perish one of the members

Matthew 5:41 Adj-ANS
GRK: ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν ὕπαγε μετ'
NAS: Whoever forces you to go one mile, go
KJV: thee to go a mile, go
INT: will compel to go mile one go with

Matthew 6:29 Adj-ANS
GRK: περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
NAS: clothed himself like one of these.
KJV: arrayed like one of these.
INT: was clothed as one of these

Matthew 10:29 Adj-NNS
GRK: πωλεῖται καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν
NAS: for a cent? And [yet] not one of them will fall
KJV: for a farthing? and one of them
INT: are sold and one of them

Matthew 12:11 Adj-ANS
GRK: ἕξει πρόβατον ἕν καὶ ἐὰν
KJV: that shall have one sheep, and
INT: will have sheep one and if

Matthew 18:5 Adj-ANS
GRK: ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο
NAS: And whoever receives one such child
KJV: shall receive one such
INT: if will receive one little child such

Matthew 18:12 Adj-NNS
GRK: καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν
NAS: sheep, and one of them has gone
KJV: sheep, and one of them
INT: and be gone astray one of them

Matthew 18:14 Prep
GRK: ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν
KJV: heaven, that one of these little ones
INT: that should perish one of the little ones

Matthew 25:15 Adj-ANS
GRK: ᾧ δὲ ἕν ἑκάστῳ κατὰ
NAS: and to another, one, each
KJV: to another one; to every man
INT: to one moreover one to each according to

Matthew 25:18 Adj-ANS
GRK: δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν
NAS: But he who received the one [talent] went away,
KJV: he that had received one went
INT: moreover [he who] one having received having gone away

Matthew 25:24 Adj-ANS
GRK: ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς
NAS: who had received the one talent
KJV: he which had received the one talent
INT: he who the one talent had received

Matthew 27:14 Adj-ANS
GRK: πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε
KJV: to never a word; insomuch
INT: to not even one word so that

Mark 9:37 Adj-ANS
GRK: Ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων
NAS: Whoever receives one child like this
KJV: shall receive one of such
INT: whoever anyhow one of such

Mark 10:21 Adj-NNS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἕν σε ὑστερεῖ
NAS: for him and said to him, One thing you lack:
KJV: said unto him, One thing thou lackest:
INT: said to him One thing to you is lacking

Mark 14:20 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἓν τρύβλιον
INT: in the one bowl

Luke 5:3 Adj-ANS
GRK: δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων
NAS: And He got into one of the boats,
KJV: into one of the ships,
INT: moreover into one of the boats

Luke 12:6 Adj-NNS
GRK: δύο καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν
NAS: cents? [Yet] not one of them is forgotten
KJV: and not one of them
INT: two and one of them

Luke 12:27 Adj-ANS
GRK: περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων
NAS: clothed himself like one of these.
KJV: arrayed like one of these.
INT: was clothed as one of these

Luke 15:4 Adj-ANS
GRK: ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει
NAS: and has lost one of them, does not leave
KJV: if he lose one of them,
INT: of them one not leaves

Luke 18:22 Adj-ANS
GRK: αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι λείπει
NAS: [this], He said to him, One thing you still
KJV: lackest thou one thing: sell all
INT: to him Yet one thing to you is lacking

John 1:3 Adj-NNS
GRK: ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν
KJV: was not any thing made that
INT: came into being not even one [thing] which has come into being

John 3:27 Adj-ANS
GRK: λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ
INT: to receive nothing except if not

John 6:22 Adj-NNS
GRK: εἰ μὴ ἕν καὶ ὅτι
NAS: except one, and that Jesus
KJV: save that one whereinto his
INT: if not one and that

John 7:21 Adj-ANS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἓν ἔργον ἐποίησα
NAS: them, I did one deed,
KJV: unto them, I have done one work, and
INT: said to them One work I did

John 9:25 Adj-ANS
GRK: οὐκ οἶδα ἓν οἶδα ὅτι
NAS: I do not know; one thing I do know,
KJV: not: one thing I know,
INT: not I know One [thing] I know that

John 10:30 Adj-NNS
GRK: ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
NAS: I and the Father are one.
KJV: [my] Father are one.
INT: the Father one are

John 11:52 Adj-ANS
GRK: συναγάγῃ εἰς ἕν
NAS: gather together into one the children
KJV: in one the children
INT: he might gather together into one

John 17:11 Adj-NNS
GRK: ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς
NAS: You have given Me, that they may be one even
KJV: that they may be one, as we
INT: that they might be one as we

John 17:21 Adj-NNS
GRK: ἵνα πάντες ἓν ὦσιν καθὼς
NAS: that they may all be one; even
KJV: they all may be one; as thou,
INT: that all one might be as

John 17:22 Adj-NNS
GRK: ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς
NAS: Me I have given to them, that they may be one, just
KJV: that they may be one, even as we
INT: that they might be one as we

John 17:22 Adj-NNS
GRK: καθὼς ἡμεῖς ἕν
NAS: just as We are one;
KJV: we are one:
INT: as we one

John 17:23 Adj-ANS
GRK: τετελειωμένοι εἰς ἕν ἵνα γινώσκῃ
NAS: I in them and You in Me, that they may be perfected in unity, so
KJV: made perfect in one; and that
INT: perfected in unity that might know

John 21:25 Adj-ANS
GRK: γράφηται καθ' ἕν οὐδ' αὐτὸν
NAS: they were written in detail, I suppose
KJV: every one, I suppose
INT: they should be written by one not even itself

Acts 21:19 Adj-ANS
GRK: ἐξηγεῖτο καθ' ἓν ἕκαστον ὧν
NAS: them, he [began] to relate one by one the things which
INT: he related by one each what things

Acts 23:6 Adj-NNS
GRK: ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν
NAS: But perceiving that one group
KJV: perceived that the one part were
INT: that the one part consists

Acts 28:25 Adj-ANS
GRK: Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς
NAS: had spoken one [parting] word,
KJV: after that Paul had spoken one word,
INT: Paul word one Rightly

Romans 12:5 Adj-NNS
GRK: οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν
NAS: we, who are many, are one body
KJV: [being] many, are one body in
INT: the many one body we are

1 Corinthians 3:8 Adj-NNS
GRK: ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν ἕκαστος
NAS: and he who waters are one; but each
KJV: are one: and
INT: he that waters one are each

1 Corinthians 6:16 Adj-NNS
GRK: τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν
NAS: himself to a prostitute is one body
KJV: to an harlot is one body? for
INT: to the prostitute one body is

1 Corinthians 6:17 Adj-NNS
GRK: τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν
NAS: himself to the Lord is one spirit
KJV: unto the Lord is one spirit.
INT: to the Lord one spirit is

1 Corinthians 10:17 Adj-NNS
GRK: εἷς ἄρτος ἓν σῶμα οἱ
NAS: we who are many are one body;
KJV: one bread, [and] one body: for
INT: one loaf one body the

1 Corinthians 11:5 Adj-NNS
GRK: κεφαλὴν αὐτῆς ἓν γάρ ἐστιν
NAS: her head, for she is one and the same
KJV: even all one as if
INT: head same one indeed it is

1 Corinthians 12:11 Adj-NNS
GRK: ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ
NAS: But one and the same Spirit
KJV: worketh that one and
INT: works the one and the

1 Corinthians 12:12 Adj-NNS
GRK: τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ
NAS: as the body is one and [yet] has
KJV: the body is one, and hath
INT: the body one is and

1 Corinthians 12:12 Adj-NNS
GRK: πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα
NAS: though they are many, are one body,
KJV: the members of that one body,
INT: many being one are body

1 Corinthians 12:13 Adj-ANS
GRK: πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν
NAS: baptized into one body,
KJV: baptized into one body, whether
INT: all into one body were baptized

1 Corinthians 12:13 Adj-ANS
GRK: καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν
NAS: made to drink of one Spirit.
KJV: made to drink into one Spirit.
INT: and all one Spirit were made to drink

1 Corinthians 12:14 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ
NAS: For the body is not one member,
KJV: is not one member, but
INT: not is one member but

1 Corinthians 12:18 Adj-NNS
GRK: τὰ μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν
NAS: each one of them, in the body,
KJV: the members every one of them in
INT: the members one each of them

1 Corinthians 12:19 Adj-NNS
GRK: τὰ πάντα ἓν μέλος ποῦ
NAS: If they were all one member, where
KJV: they were all one member, where
INT: all one member where

1 Corinthians 12:20 Adj-NNS
GRK: μὲν μέλη ἓν δὲ σῶμα
NAS: there are many members, but one body.
KJV: members, yet but one body.
INT: even [are the] members one however body

1 Corinthians 12:26 Adj-NNS
GRK: εἴτε πάσχει ἓν μέλος συμπάσχει
NAS: And if one member suffers,
KJV: And whether one member suffer,
INT: if suffers one member suffers with [it]

1 Corinthians 12:26 Adj-NNS
GRK: εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος συνχαίρει
INT: if be glorified one member rejoice with [it]

Ephesians 2:14 Adj-ANS
GRK: τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ
NAS: both [groups into] one and broke down
KJV: both one, and
INT: both one and the

Ephesians 4:4 Adj-NNS
GRK: ἓν σῶμα καὶ
NAS: [There is] one body and one
KJV: [There is] one body, and
INT: [There is] one body and

Ephesians 4:4 Adj-NNS
GRK: σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα καθὼς
NAS: body and one Spirit,
KJV: body, and one Spirit, even as
INT: body and one Spirit even as

Ephesians 4:5 Adj-NNS
GRK: μία πίστις ἓν βάπτισμα
NAS: one faith, one baptism,
INT: one faith one baptism

Philippians 2:2 Adj-ANS
GRK: σύμψυχοι τὸ ἓν φρονοῦντες
NAS: intent on one purpose.
KJV: [being] of one accord, of one mind.
INT: joined in soul the one thing minding

Philippians 3:13 Adj-NNS
GRK: λογίζομαι κατειληφέναι ἓν δέ τὰ
NAS: of [it] yet; but one thing [I do]: forgetting
KJV: but [this] one thing [I do], forgetting
INT: do reckon to have laid hold one thing moreover the things

2 Peter 3:8 Adj-NNS
GRK: Ἓν δὲ τοῦτο
NAS: But do not let this one [fact] escape your notice,
KJV: not ignorant of this one thing, that
INT: one moreover thing

1 John 5:7 Adj-NNS
GRK: οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν
KJV: three are one.
INT: three one are

1 John 5:8 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἕν εἰσιν
NAS: and the three are in agreement.
KJV: agree in one.
INT: in one are

Revelation 4:8 Adj-NNS
GRK: τέσσαρα ζῷα ἓν καθ' ἓν
NAS: each one of them having
INT: four living creatues one for one

Revelation 4:8 Adj-ANS
GRK: ἓν καθ' ἓν αὐτῶν ἔχων
INT: one for one of them had

Revelation 15:7 Adj-NNS
GRK: καὶ ἓν ἐκ τῶν
NAS: Then one of the four living creatures
KJV: And one of the four
INT: And one of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page