John 9:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
1565 [e]ἐκεῖνος
ekeinos
he,DPro-NMS
1487 [e]Εἰ
Ei
WhetherConj
268 [e]ἁμαρτωλός
hamartōlos
a sinnerAdj-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
He is,V-PIA-3S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἶδα·
oida
I know.V-RIA-1S
1520 [e]ἓν
hen
One [thing]Adj-ANS
1492 [e]οἶδα,
oida
I do know,V-RIA-1S
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
5185 [e]τυφλὸς
typhlos
blindAdj-NMS
1510 [e]ὢν
ōn
being,V-PPA-NMS
737 [e]ἄρτι
arti
nowAdv
991 [e]βλέπω.
blepō
I see.V-PIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἴπεν, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ ο ἴδα· ἓν ο ἴδα, ὅτι τυφλὸς ὤν, ἄρτι βλέπω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος· εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν, ἄρτι βλέπω.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν οἶδα ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω

John 9:25 Hebrew Bible
ויען ויאמר אם האיש חטא הוא אינני ידע אחת ידעתי כי עור הייתי ועתה הנני ראה׃

John 9:25 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢ ܚܛܝܐ ܗܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܚܕܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܤܡܝܐ ܗܘܝܬ ܘܗܫܐ ܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He then answered, "Whether He is a sinner, I do not know; one thing I do know, that though I was blind, now I see."

King James Bible
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.

Holman Christian Standard Bible
He answered, "Whether or not He's a sinner, I don't know. One thing I do know: I was blind, and now I can see!"
Treasury of Scripture Knowledge

one.

John 9:30 The man answered and said to them, Why herein is a marvelous thing, …

John 5:11 He answered them, He that made me whole, the same said to me, Take …

1 John 5:10 He that believes on the Son of God has the witness in himself: he …

Links
John 9:25John 9:25 NIVJohn 9:25 NLTJohn 9:25 ESVJohn 9:25 NASBJohn 9:25 KJVJohn 9:25 Bible AppsJohn 9:25 Biblia ParalelaJohn 9:25 Chinese BibleJohn 9:25 French BibleJohn 9:25 German BibleBible Hub
John 9:24
Top of Page
Top of Page