ἑνὶ
Englishman's Concordance
ἑνὶ (heni) — 22 Occurrences

Matthew 20:13 Adj-DMS
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν
NAS: and said to one of them, 'Friend,
KJV: But he answered one of them, and said,
INT: moreover having answered to one of them he said

Matthew 25:40 Adj-DMS
GRK: ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
NAS: that you did it to one of these
KJV: ye have done [it] unto one of the least
INT: as much as you did [it] to one of these the

Matthew 25:45 Adj-DMS
GRK: οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
NAS: not do it to one of the least
KJV: [it] not to one of the least
INT: not you did [it] to one of these the

Luke 4:40 Adj-DMS
GRK: ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν
NAS: on each one of them, He was healing
KJV: on every one of them, and healed
INT: and on one each of them

Luke 11:46 Adj-DMS
GRK: καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων
NAS: the burdens with one of your fingers.
KJV: the burdens with one of your
INT: and yourselves with one of the fingers

Luke 12:52 Adj-DMS
GRK: πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι
NAS: on five [members] in one household
KJV: five in one house divided,
INT: five in one house divided

Luke 15:7 Adj-DMS
GRK: ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
NAS: in heaven over one sinner who repents
KJV: heaven over one sinner that repenteth,
INT: will be over one sinner repenting

Luke 15:10 Adj-DMS
GRK: θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι
NAS: of God over one sinner who repents.
KJV: of God over one sinner that repenteth.
INT: of God over one sinner repenting

Luke 15:15 Adj-DMS
GRK: πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν
NAS: and hired himself out to one of the citizens
KJV: and joined himself to a citizen
INT: having gone he joined himself to one of the citizens

Romans 12:4 Adj-DNS
GRK: γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ
NAS: many members in one body and all
KJV: members in one body, and
INT: indeed in one body many

Romans 15:6 Adj-DNS
GRK: ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε
NAS: that with one accord you may with one voice
KJV: with one mind [and] one mouth glorify
INT: with one accord with one mouth you might glorify

1 Corinthians 12:9 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι
NAS: gifts of healing by the one Spirit,
INT: in the same Spirit

1 Corinthians 12:13 Adj-DNS
GRK: γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς
NAS: For by one Spirit we were all
KJV: For by one Spirit are
INT: indeed by one Spirit we

2 Corinthians 11:2 Adj-DMS
GRK: γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον
NAS: for I betrothed you to one husband,
KJV: you to one husband,
INT: indeed you to one husband a virgin

Galatians 5:14 Adj-DMS
GRK: νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται
NAS: is fulfilled in one word,
KJV: is fulfilled in one word, [even] in
INT: law in one word is fulfilled

Ephesians 2:16 Adj-DNS
GRK: ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ
NAS: them both in one body
KJV: unto God in one body by
INT: both in one body

Ephesians 2:18 Adj-DNS
GRK: ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς
NAS: our access in one Spirit
KJV: access by one Spirit unto
INT: both by one Spirit to

Ephesians 4:7 Adj-DMS
GRK: Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ
NAS: But to each one of us grace was given
KJV: But unto every one of us is given
INT: one moreover to each

Philippians 1:27 Adj-DNS
GRK: στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι μιᾷ
NAS: of you that you are standing firm in one spirit,
KJV: ye stand fast in one spirit, with one
INT: you stand firm in one spirit with one

Colossians 3:15 Adj-DNS
GRK: ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι καὶ
NAS: you were called in one body;
KJV: ye are called in one body; and
INT: you were called in one body and

Colossians 4:6 Adj-DMS
GRK: δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι
NAS: respond to each person.
KJV: to answer every man.
INT: it behoves you one each to answer

James 2:10 Adj-DMS
GRK: δὲ ἐν ἑνί γέγονεν πάντων
NAS: stumbles in one [point], he has become
KJV: offend in one [point], he is guilty
INT: but in one [point] he has become of all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page