μίαν
Englishman's Concordance
μίαν (mian) — 36 Occurrences

Matthew 5:19 Adj-AFS
GRK: οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν
NAS: then annuls one of the least of these
INT: then shall break one of the commandments

Matthew 5:36 Adj-AFS
GRK: οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν
NAS: for you cannot make one hair white
INT: not you are able one hair white

Matthew 17:4 Adj-AFS
GRK: σκηνάς σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ
NAS: here, one for You, and one
INT: tabernacles for you one and for Moses

Matthew 17:4 Adj-AFS
GRK: καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ
NAS: one for You, and one for Moses,
INT: and for Moses one and for Elijah

Matthew 17:4 Adj-AFS
GRK: καὶ Ἠλίᾳ μίαν
NAS: for Moses, and one for Elijah.
INT: and for Elijah one

Matthew 19:5 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν
NAS: AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH'?
INT: for flesh one

Matthew 20:12 Adj-AFS
GRK: οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν
NAS: have worked [only] one hour,
INT: the last one hour have worked

Matthew 21:19 Adj-AFS
GRK: ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς
NAS: Seeing a lone fig tree
INT: having seen fig tree one along the

Matthew 26:40 Adj-AFS
GRK: οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
NAS: not keep watch with Me for one hour?
INT: not were you able one hour to watch

Matthew 28:1 Adj-AFS
GRK: ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν
NAS: toward the first [day] of the week,
INT: being dawn toward [the] first [day] of [the] week came

Mark 9:5 Adj-AFS
GRK: σκηνάς σοὶ μίαν καὶ Μωυσεῖ
NAS: tabernacles, one for You, and one
INT: tabernacles for you one and for Moses

Mark 9:5 Adj-AFS
GRK: καὶ Μωυσεῖ μίαν καὶ Ἠλίᾳ
NAS: one for You, and one for Moses,
INT: and for Moses one and for Elijah

Mark 9:5 Adj-AFS
GRK: καὶ Ἠλίᾳ μίαν
NAS: for Moses, and one for Elijah.
INT: and for Elijah one

Mark 10:8 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν ὥστε οὐκέτι
NAS: AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH; so
INT: for flesh one so that no longer

Mark 14:37 Adj-AFS
GRK: οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
NAS: Could you not keep watch for one hour?
INT: not were you able one hour to watch

Luke 9:33 Adj-AFS
GRK: σκηνὰς τρεῖς μίαν σοὶ καὶ
NAS: tabernacles: one for You, and one
INT: tabernacles three one for you and

Luke 9:33 Adj-AFS
GRK: σοὶ καὶ μίαν Μωυσεῖ καὶ
NAS: one for You, and one for Moses,
INT: for you and one for Moses and

Luke 9:33 Adj-AFS
GRK: Μωυσεῖ καὶ μίαν Ἠλίᾳ μὴ
NAS: for Moses, and one for Elijah--
INT: for Moses and one for Elijah not

Luke 15:8 Adj-AFS
GRK: ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν οὐχὶ ἅπτει
NAS: and loses one coin,
INT: she should lose drachma one not lights

Luke 16:17 Adj-AFS
GRK: τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν
NAS: than for one stroke of a letter
INT: of the law one tittle to fail

Luke 17:22 Adj-AFS
GRK: ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν
NAS: to see one of the days
INT: when you will desire one of the days

Acts 12:10 Adj-AFS
GRK: προῆλθον ῥύμην μίαν καὶ εὐθέως
NAS: out and went along one street,
INT: they went on through street one and immediately

Acts 21:7 Adj-AFS
GRK: ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ' αὐτοῖς
INT: we abode day one with them

Acts 28:13 Adj-AFS
GRK: καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου
INT: and after one day having come on

1 Corinthians 6:16 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν
NAS: THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH.
INT: for flesh one

1 Corinthians 16:2 Adj-AFS
GRK: κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος
NAS: On the first day of every week
INT: every first of the week each

2 Corinthians 11:24 Adj-AFS
GRK: τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον
INT: forty [lashes] except one I received

Ephesians 5:31 Adj-AFS
GRK: εἰς σάρκα μίαν
NAS: AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH.
INT: for flesh one

Titus 3:10 Adj-AFS
GRK: ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν
NAS: man after a first and second warning,
INT: man after one and a second

Hebrews 10:12 Adj-AFS
GRK: οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν
NAS: but He, having offered one sacrifice
INT: this moreover one for sins

Revelation 6:1 Adj-AFS
GRK: τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν
NAS: the Lamb broke one of the seven seals,
KJV: the noise of thunder, one of the four
INT: the Lamb one of of the

Revelation 9:13 Adj-AFS
GRK: ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν
INT: I heard voice one from the

Revelation 13:3 Adj-AFS
GRK: καὶ μίαν ἐκ τῶν
NAS: [I saw] one of his heads as if
INT: And one of the

Revelation 17:12 Adj-AFS
GRK: ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν
NAS: as kings with the beast for one hour.
INT: as kings one hour receive

Revelation 17:13 Adj-AFS
GRK: οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν
NAS: These have one purpose, and they give
INT: These one mind have

Revelation 17:17 Adj-AFS
GRK: καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ
NAS: by having a common purpose,
INT: and to do one mind and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page