χρηστότητι
Englishman's Concordance
χρηστότητι (chrēstotēti) — 3 Occurrences

Romans 11:22 N-DFS
GRK: ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι ἐπεὶ καὶ
NAS: you continue in His kindness; otherwise
KJV: thou continue in [his] goodness: otherwise
INT: you continue in the kindness otherwise also

2 Corinthians 6:6 N-DFS
GRK: μακροθυμίᾳ ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι
NAS: in patience, in kindness, in the Holy
KJV: by kindness, by
INT: patience in kindness in [the] Spirit

Ephesians 2:7 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς
NAS: of His grace in kindness toward
KJV: grace in [his] kindness toward us
INT: of him in kindness toward us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page