5544. χρηστότης (chréstotés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5544. χρηστότης (chréstotés) — 10 Occurrences

Romans 2:4 N-GFS
GRK: πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ
NAS: of the riches of His kindness and tolerance
KJV: of his goodness and
INT: riches of the kindness of him and

Romans 3:12 N-AFS
GRK: ὁ ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν
NAS: WHO DOES GOOD, THERE IS NOT EVEN
KJV: none that doeth good, no, not one.
INT: who is practicing good none there is

Romans 11:22 N-AFS
GRK: ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν
NAS: then the kindness and severity
KJV: therefore the goodness and
INT: Behold therefore [the] kindness and severity

Romans 11:22 N-NFS
GRK: δὲ σὲ χρηστότης θεοῦ ἐὰν
NAS: but to you, God's kindness, if
KJV: thee, goodness, if
INT: however you kindness of God if

Romans 11:22 N-DFS
GRK: ἐπιμένῃς τῇ χρηστότητι ἐπεὶ καὶ
NAS: you continue in His kindness; otherwise
KJV: thou continue in [his] goodness: otherwise
INT: you continue in the kindness otherwise also

2 Corinthians 6:6 N-DFS
GRK: μακροθυμίᾳ ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι
NAS: in patience, in kindness, in the Holy
KJV: by kindness, by
INT: patience in kindness in [the] Spirit

Galatians 5:22 N-NFS
GRK: εἰρήνη μακροθυμία χρηστότης ἀγαθωσύνη πίστις
NAS: patience, kindness, goodness,
KJV: longsuffering, gentleness, goodness,
INT: peace patience kindness goodness faithfulness

Ephesians 2:7 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς
NAS: of His grace in kindness toward
KJV: grace in [his] kindness toward us
INT: of him in kindness toward us

Colossians 3:12 N-AFS
GRK: σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα
NAS: of compassion, kindness, humility,
KJV: of mercies, kindness, humbleness of mind,
INT: hearts of compassion kindess humility gentleness

Titus 3:4 N-NFS
GRK: δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ
NAS: But when the kindness of God
KJV: But after that the kindness and love
INT: moreover the kindness and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page