χρηστότητα
Englishman's Concordance
χρηστότητα (chrēstotēta) — 3 Occurrences

Romans 3:12 N-AFS
GRK: ὁ ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν
NAS: WHO DOES GOOD, THERE IS NOT EVEN
KJV: none that doeth good, no, not one.
INT: who is practicing good none there is

Romans 11:22 N-AFS
GRK: ἴδε οὖν χρηστότητα καὶ ἀποτομίαν
NAS: then the kindness and severity
KJV: therefore the goodness and
INT: Behold therefore [the] kindness and severity

Colossians 3:12 N-AFS
GRK: σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα
NAS: of compassion, kindness, humility,
KJV: of mercies, kindness, humbleness of mind,
INT: hearts of compassion kindess humility gentleness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page