Revelation 1:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
3466 [e]μυστήριον
mystērion
mysteryN-NNS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GMP
792 [e]ἀστέρων
asterōn
stars,N-GMP
3739 [e]οὓς
hous
whichRelPro-AMP
3708 [e]εἶδες
eides
you sawV-AIA-2S
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1188 [e]δεξιᾶς
dexias
right handAdj-GFS
1473 [e]μου,
mou
of Me,PPro-G1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-AFP
3087 [e]λυχνίας
lychnias
lampstandsN-AFP
3588 [e]τὰς
tas
- Art-AFP
5552 [e]χρυσᾶς·
chrysas
golden:Adj-AFP
3588 [e]οἱ
hoi
TheArt-NMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-NMP
792 [e]ἀστέρες
asteres
starsN-NMP
32 [e]ἄγγελοι
angeloi
[the] angelsN-NMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GFP
1577 [e]ἐκκλησιῶν
ekklēsiōn
churchesN-GFP
1510 [e]εἰσίν,
eisin
are,V-PIA-3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]αἱ
hai
theArt-NFP
3087 [e]λυχνίαι
lychniai
lampstandsN-NFP
3588 [e]αἱ
hai
- Art-NFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-NFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
[the] sevenAdj-NFP
1577 [e]ἐκκλησίαι
ekklēsiai
churchesN-NFP
1510 [e]εἰσίν.
eisin
are.V-PIA-3P

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: Nestle 1904
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἴδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. Οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν· καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ μυστήριον ὁ ἑπτά ἀστήρ ὅς ὁράω ἐπί ὁ δεξιός ἐγώ καί ὁ ἑπτά λυχνία ὁ χρύσεος ὁ ἑπτά ἀστήρ ἄγγελος ὁ ἑπτά ἐκκλησία εἰμί καί ὁ λυχνία ὁ ἑπτά ἑπτά ἐκκλησία εἰμί

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ· ἀστέρων ὦν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι· καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι ἅς εἶδες ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσί.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὦν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι ἅς εἶδες ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν


Revelation 1:20 Hebrew Bible
את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבע מנרות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות ושבע המנרות אשר ראית שבע קהלות הנה׃

Revelation 1:20 Aramaic NT: Peshitta
ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܘܫܒܥ ܡܢܪܬܐ ܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ ܡܠܐܟܐ ܕܫܒܥ ܥܕܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܢܪܬܐ ܫܒܥ ܕܕܗܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܫܒܥ ܐܢܝܢ ܥܕܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"As for the mystery of the seven stars which you saw in My right hand, and the seven golden lampstands: the seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches.

King James Bible
The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.

Holman Christian Standard Bible
The secret of the seven stars you saw in My right hand and of the seven gold lampstands is this: The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches.
Treasury of Scripture Knowledge

mystery. See on

Matthew 13:11 He answered and said to them, Because it is given to you to know …

Luke 8:10 And he said, To you it is given to know the mysteries of the kingdom …

the seven stars. See on ver.

Revelation 1:13,16 And in the middle of the seven candlesticks one like to the Son of …

the seven golden.

Revelation 1:12 And I turned to see the voice that spoke with me. And being turned, …

The seven stars.

Revelation 2:1,8,12,18 To the angel of the church of Ephesus write; These things said he …

Revelation 3:1,7,14 And to the angel of the church in Sardis write; These things said …

Malachi 2:7 For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek …

and the.

Zechariah 4:2 And said to me, What see you? And I said, I have looked, and behold …

Matthew 5:15,16 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on …

Philippians 2:15,16 That you may be blameless and harmless, the sons of God, without …

1 Timothy 3:14-16 These things write I to you, hoping to come to you shortly…

Links
Revelation 1:20Revelation 1:20 NIVRevelation 1:20 NLTRevelation 1:20 ESVRevelation 1:20 NASBRevelation 1:20 KJVRevelation 1:20 Bible AppsRevelation 1:20 Biblia ParalelaRevelation 1:20 Chinese BibleRevelation 1:20 French BibleRevelation 1:20 German BibleBible Hub
Revelation 1:19
Top of Page
Top of Page