οὓς
Englishman's Concordance
οὓς (hous) — 53 Occurrences

Matthew 22:10 RelPro-AMP
GRK: συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον πονηρούς
INT: brought together all as many as they found evil

Mark 2:26 RelPro-AMP
GRK: προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν
NAS: bread, which is not lawful
KJV: did eat the shewbread, which is not
INT: presentation ate which not it is lawful

Mark 3:13 RelPro-AMP
GRK: καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός
NAS: and summoned those whom He Himself
KJV: and calleth [unto him] whom he would:
INT: and calls to [him] those whom he wanted himself

Mark 3:14 RelPro-AMP
GRK: ἐποίησεν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους
INT: he appointed twelve ones and apostles

Mark 12:5 RelPro-AMP
GRK: πολλοὺς ἄλλους οὓς μὲν δέροντες
NAS: beating some and killing
INT: many others some indeed beating

Mark 12:5 RelPro-AMP
GRK: μὲν δέροντες οὓς δὲ ἀποκτέννοντες
NAS: some and killing others.
INT: indeed beating some moreover killing

Mark 13:20 RelPro-AMP
GRK: τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν
NAS: of the elect, whom He chose,
KJV: the elect's sake, whom he hath chosen,
INT: the elect whom he chose he has shortened

Luke 6:4 RelPro-AMP
GRK: μετ' αὐτοῦ οὓς οὐκ ἔξεστιν
NAS: bread which is not lawful
KJV: him; which it is
INT: with him which not it is lawful

Luke 6:13 RelPro-AMP
GRK: αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους
NAS: twelve of them, whom He also
KJV: he chose twelve, whom also he named
INT: them twelve whom also apostles

Luke 11:27 RelPro-AMP
GRK: καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας
NAS: You and the breasts at which You nursed.
KJV: and the paps which thou hast sucked.
INT: and [the] breasts at which you nursed

Luke 12:37 RelPro-AMP
GRK: δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν ὁ
NAS: slaves whom the master
KJV: servants, whom the lord
INT: servants those whom having come the

Luke 13:4 RelPro-AMP
GRK: ὀκτὼ ἐφ' οὓς ἔπεσεν ὁ
NAS: eighteen on whom the tower
KJV: eighteen, upon whom the tower in
INT: eight on whom fell the

Luke 24:17 RelPro-AMP
GRK: λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς
KJV: [are] these that ye have
INT: words [are] these which you exchange with

Luke 24:44 RelPro-AMP
GRK: λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς
NAS: are My words which I spoke
KJV: [are] the words which I spake
INT: words of me which I spoke to

John 5:21 RelPro-AMP
GRK: ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ
NAS: also gives life to whom He wishes.
KJV: the Son quickeneth whom he will.
INT: the Son to whom he will gives life

John 10:35 RelPro-AMP
GRK: θεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος
NAS: them gods, to whom the word
KJV: gods, unto whom the word of God
INT: gods to whom the word

John 17:6 RelPro-AMP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι
NAS: to the men whom You gave
KJV: name unto the men which thou gavest me
INT: to the men whom you have given me

John 18:9 RelPro-AMP
GRK: εἶπεν ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι
NAS: He spoke, Of those whom You have given
KJV: Of them which thou gavest me
INT: he said Whom you have given me

Acts 1:2 RelPro-AMP
GRK: πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη
KJV: unto the apostles whom he had chosen:
INT: [the] Spirit Holy whom he chose he was taken up

Acts 1:7 RelPro-AMP
GRK: ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ
NAS: or epochs which the Father has fixed
KJV: the seasons, which the Father
INT: or seasons which the Father

Acts 5:25 RelPro-AMP
GRK: οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν
NAS: to them, The men whom you put
KJV: Behold, the men whom ye put in
INT: the men whom you put in

Acts 6:3 RelPro-AMP
GRK: καὶ σοφίας οὓς καταστήσομεν ἐπὶ
NAS: and of wisdom, whom we may put in charge
KJV: and wisdom, whom we may appoint over
INT: and wisdom whom we will appoint over

Acts 6:6 RelPro-AMP
GRK: οὓς ἔστησαν ἐνώπιον
NAS: And these they brought before
KJV: Whom they set before
INT: whom they set before

Acts 7:43 RelPro-AMP
GRK: τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν
NAS: THE IMAGES WHICH YOU MADE
KJV: figures which ye made
INT: the images which you made to worship

Acts 15:17 RelPro-AMP
GRK: ἔθνη ἐφ' οὓς ἐπικέκληται τὸ
NAS: THE GENTILES WHO ARE CALLED
KJV: the Gentiles, upon whom my name
INT: Gentiles upon whom has been called the

Acts 17:7 RelPro-AMP
GRK: οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσων
KJV: Whom Jason hath received:
INT: whom has received Jason

Acts 19:25 RelPro-AMP
GRK: οὓς συναθροίσας καὶ
NAS: these he gathered together
KJV: Whom he called together
INT: whom having brought together also

Acts 24:19 RelPro-AMP
GRK: οὓς ἔδει ἐπὶ
NAS: who ought to have been present
KJV: Who ought to have been here
INT: who ought before

Acts 25:16 RelPro-AMP
GRK: πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι
KJV: To whom I answered,
INT: to whom I answered

Acts 26:17 RelPro-AMP
GRK: ἐθνῶν εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω
NAS: and from the Gentiles, to whom I am sending
KJV: unto whom now
INT: Gentiles to whom I send

Acts 27:44 RelPro-AMP
GRK: τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ
NAS: and the rest [should follow], some on planks,
KJV: boards, and some on [broken pieces] of
INT: the rest some indeed on

Acts 27:44 RelPro-AMP
GRK: ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί
NAS: on planks, and others on various things
KJV: And the rest, some on boards,
INT: on boards some moreover on

Acts 28:15 RelPro-AMP
GRK: Τριῶν Ταβερνῶν οὓς ἰδὼν ὁ
KJV: The three taverns: whom when Paul saw,
INT: Three Taverns whom having seen

Romans 8:29 RelPro-AMP
GRK: ὅτι οὓς προέγνω καὶ
NAS: For those whom He foreknew, He also
KJV: For whom he did foreknow, he
INT: Because those whom he foreknew also

Romans 8:30 RelPro-AMP
GRK: οὓς δὲ προώρισεν
NAS: and these whom He predestined, He also
KJV: Moreover whom he did predestinate,
INT: those whom moreover he predestined

Romans 8:30 RelPro-AMP
GRK: ἐκάλεσεν καὶ οὓς ἐκάλεσεν τούτους
NAS: and these whom He called,
KJV: called: and whom he called, them
INT: he called and whom he called these

Romans 8:30 RelPro-AMP
GRK: καὶ ἐδικαίωσεν οὓς δὲ ἐδικαίωσεν
NAS: and these whom He justified,
KJV: justified: and whom he justified, them
INT: also he justified whom moreover he justified

Romans 9:24 RelPro-AMP
GRK: οὓς καὶ ἐκάλεσεν
NAS: [even] us, whom He also called,
KJV: Even us, whom he hath called, not
INT: whom also he called

1 Corinthians 10:11 RelPro-AMP
GRK: ἡμῶν εἰς οὓς τὰ τέλη
NAS: for our instruction, upon whom the ends
KJV: upon whom the ends
INT: of us on whom the ends

1 Corinthians 12:28 RelPro-AMP
GRK: Καὶ οὓς μὲν ἔθετο
INT: And certain indeed did set

1 Corinthians 16:3 RelPro-AMP
GRK: δὲ παραγένωμαι οὓς ἐὰν δοκιμάσητε
NAS: I arrive, whomever you may approve,
KJV: I come, whomsoever ye shall approve
INT: moreover I shall have arrived whomever if you might approve

Galatians 4:19 RelPro-AMP
GRK: τέκνα μου οὓς πάλιν ὠδίνω
NAS: My children, with whom I am again
KJV: little children, of whom I travail in birth
INT: children of me of whom again I travail

Philippians 3:18 RelPro-AMP
GRK: γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον
NAS: For many walk, of whom I often told
KJV: many walk, of whom I have told you
INT: indeed are walking [of] whom often I told

1 Timothy 1:20 RelPro-AMP
GRK: καὶ Ἀλέξανδρος οὓς παρέδωκα τῷ
NAS: and Alexander, whom I have handed over
KJV: Alexander; whom I have delivered
INT: and Alexander whom I handed over

Titus 1:11 RelPro-AMP
GRK: οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν
NAS: who must be silenced
KJV: Whose mouths must
INT: whom it is necessary to silence

Hebrews 6:7 RelPro-AMP
GRK: ἐκείνοις δι' οὓς καὶ γεωργεῖται
NAS: to those for whose sake
KJV: by whom it is dressed,
INT: for those for sake of whom also it is tilled

2 Peter 2:2 RelPro-AMP
GRK: ἀσελγείαις δι' οὓς ἡ ὁδὸς
KJV: by reason of whom the way
INT: sensuality through whom the way

2 John 1:1 RelPro-AMP
GRK: τέκνοις αὐτῆς οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ
NAS: and her children, whom I love
KJV: her children, whom I love
INT: children of her whom I love

3 John 1:6 RelPro-AMP
GRK: ἐνώπιον ἐκκλησίας οὓς καλῶς ποιήσεις
KJV: the church: whom if thou bring forward on their journey
INT: before [the] church who well you will do

Jude 1:22 RelPro-AMP
GRK: Καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε
NAS: And have mercy on some, who are doubting;
KJV: And of some have compassion,
INT: And some indeed have mercy on

Jude 1:23 RelPro-AMP
GRK: οὓς δὲ σώζετε
INT: others moreover save

Jude 1:23 RelPro-AMP
GRK: πυρὸς ἁρπάζοντες οὓς δὲ ἐλεᾶτε
NAS: them out of the fire; and on some have mercy
KJV: And others save with
INT: fire snatching [them] others moreover have mercy

Revelation 1:20 RelPro-AMP
GRK: ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ
NAS: stars which you saw
KJV: stars which thou sawest
INT: seven stars which you saw on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page