ὧν
Englishman's Concordance
ὧν (hōn) — 80 Occurrences

Matthew 6:8 RelPro-GNP
GRK: πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε
NAS: knows what you need
KJV: knoweth what things ye have
INT: Father of you of what things need you have

Luke 1:4 RelPro-GMP
GRK: ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων
KJV: those things, wherein thou hast been instructed.
INT: you might know concerning which you were instructed of [the] things

Luke 1:20 RelPro-GMP
GRK: ταῦτα ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπίστευσας
INT: these things in return for that not you did believe

Luke 3:19 RelPro-GNP
GRK: περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν
NAS: the wicked things which Herod
KJV: all the evils which Herod had done,
INT: concerning all which had done [the] evils

Luke 5:9 RelPro-GMP
GRK: τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον
NAS: of fish which they had taken;
KJV: of the fishes which they had taken:
INT: of the fish which they had taken

Luke 6:34 RelPro-GMP
GRK: δανίσητε παρ' ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν
NAS: you lend to those from whom you expect
KJV: [to them] of whom ye hope
INT: you lend [to those] from whom you hope to receive

Luke 9:36 RelPro-GNP
GRK: ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν
NAS: any of the things which they had seen.
KJV: any of those things which they had seen.
INT: days anything of what they have seen

Luke 12:3 RelPro-GNP
GRK: ἀνθ' ὧν ὅσα ἐν
NAS: in the light, and what you have whispered
KJV: and that which ye have spoken
INT: in place of that which whatever in

Luke 13:1 RelPro-GMP
GRK: τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα
NAS: the Galileans whose blood
KJV: of the Galilaeans, whose blood Pilate
INT: the Galileans of whom the blood

Luke 15:16 RelPro-GNP
GRK: τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ
KJV: with the husks that the swine did eat:
INT: the pods which were eating the

Luke 19:37 RelPro-GFP
GRK: περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων
NAS: the miracles which they had seen,
KJV: the mighty works that they had seen;
INT: for all which they had seen [the] works of power

Luke 19:44 RelPro-GMP
GRK: σοί ἀνθ' ὧν οὐκ ἔγνως
INT: you in place of which not you knew

Luke 23:14 RelPro-GNP
GRK: τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ'
NAS: regarding the charges which you make
KJV: man touching those things whereof
INT: this faulty [as to the things] of which you bring accusation against

Luke 23:41 RelPro-GNP
GRK: ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν
NAS: for we are receiving what we deserve
KJV: the due reward of our deeds:
INT: worthy indeed of what we did we receive

John 7:31 RelPro-GNP
GRK: σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίησεν
NAS: signs than those which this man
KJV: than these which this
INT: signs will he do than this [man] did

John 13:29 RelPro-GNP
GRK: Ἰησοῦς Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν
KJV: Buy [those things] that we have
INT: Jesus Buy what things need [of] we have

John 17:9 RelPro-GMP
GRK: ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι
NAS: of the world, but of those whom You have given
KJV: but for them which thou hast given me;
INT: but concerning whom you have given me

John 21:10 RelPro-GNP
GRK: τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν
NAS: of the fish which you have now
KJV: of the fish which ye have now
INT: the fish which you took now

Acts 1:1 RelPro-GNP
GRK: ὦ Θεόφιλε ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς
KJV: of all that Jesus began
INT: O Theophilus which began Jesus

Acts 3:21 RelPro-GNP
GRK: ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ
NAS: of all things about which God
KJV: of all things, which God
INT: of restoration of all things of which spoke

Acts 7:45 RelPro-GNP
GRK: τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ
KJV: of the Gentiles, whom God
INT: of the nations whom drove out

Acts 8:24 RelPro-GNP
GRK: ἐπ' ἐμὲ ὧν εἰρήκατε
NAS: that nothing of what you have said
KJV: none of these things which ye have spoken
INT: upon me of which you have spoken

Acts 9:36 RelPro-GFP
GRK: καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει
NAS: and charity which she continually did.
KJV: and almsdeeds which she did.
INT: and of alms which she did

Acts 10:39 RelPro-GNP
GRK: μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν
KJV: of all things which he did
INT: [are] witnesses of all things which he did in

Acts 12:23 RelPro-GNP
GRK: Κυρίου ἀνθ' ὧν οὐκ ἔδωκεν
INT: of [the] Lord in return for which not he gave

Acts 13:39 RelPro-GNP
GRK: ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε
NAS: from all things, from which you could
KJV: all things, from which ye could
INT: from all things from which not you could

Acts 15:29 RelPro-GNP
GRK: πορνείας ἐξ ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς
NAS: from such things, you will do
KJV: from which if ye keep
INT: from sexual immorality from which keeping yourselves

Acts 21:19 RelPro-GNP
GRK: ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν ὁ
NAS: one by one the things which God
KJV: particularly what things God
INT: one each what things did

Acts 21:24 RelPro-GNP
GRK: πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ
NAS: that there is nothing to the things which they have been told
KJV: that those things, whereof they were informed
INT: all that of which they have been informed about

Acts 22:5 RelPro-GMP
GRK: πρεσβυτέριον παρ' ὧν καὶ ἐπιστολὰς
KJV: from whom also
INT: elderhood from whom also letters

Acts 22:10 RelPro-GNP
GRK: περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι
KJV: all things which are appointed
INT: concerning all things which it has been appointed you

Acts 22:15 RelPro-GNP
GRK: πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ
NAS: men of what you have seen
KJV: all men of what thou hast seen and
INT: all men of what you have seen and

Acts 24:8 RelPro-GNP
GRK: τούτων ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν
KJV: all these things, whereof we accuse
INT: theses things to know of which we accuse

Acts 24:13 RelPro-GNP
GRK: σοι περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν
NAS: they prove to you [the charges] of which they now
KJV: they prove the things whereof they now
INT: to you concerning [the things] of which now they accuse

Acts 25:11 RelPro-GNP
GRK: οὐδὲν ἔστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν
NAS: none of those things is [true] of which these men
KJV: none of these things whereof these
INT: nothing there is of which they accuse

Acts 25:18 RelPro-GNP
GRK: αἰτίαν ἔφερον ὧν ἐγὼ ὑπενόουν
KJV: accusation of such things as I
INT: charge brought of which I supposed

Acts 26:2 RelPro-GNP
GRK: Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ
NAS: to all the things of which I am accused
KJV: all the things whereof I am accused
INT: Concerning all of which I am accused by

Acts 26:16 RelPro-GNP
GRK: καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές
NAS: not only to the things which you have seen,
KJV: both of these things which thou hast seen,
INT: and a witness of that both you did see

Acts 26:16 RelPro-GNP
GRK: εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί
NAS: but also to the things in which I will appear
KJV: and of those things in the which I will appear
INT: you did see me of that moreover I will appear

Acts 26:22 RelPro-GNP
GRK: ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ
NAS: nothing but what the Prophets
KJV: than those which the prophets
INT: else saying than what both the

Romans 3:8 RelPro-GMP
GRK: τὰ ἀγαθά ὧν τὸ κρίμα
KJV: good may come? whose damnation is
INT: the good things Their condemnation

Romans 3:14 RelPro-GMP
GRK: ὧν τὸ στόμα
NAS: WHOSE MOUTH IS FULL
KJV: Whose mouth [is] full
INT: of whom the mouth

Romans 4:7 RelPro-GMP
GRK: Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ
NAS: BLESSED ARE THOSE WHOSE LAWLESS DEEDS
KJV: [Saying], Blessed [are] they whose iniquities
INT: Blessed [they] of whom are forgiven the

Romans 4:7 RelPro-GMP
GRK: ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ
NAS: HAVE BEEN FORGIVEN, AND WHOSE SINS
KJV: and whose sins
INT: lawlessness and of whom are covered the

Romans 9:4 RelPro-GMP
GRK: εἰσιν Ἰσραηλῖται ὧν ἡ υἱοθεσία
NAS: are Israelites, to whom belongs the adoption as sons,
KJV: Israelites; to whom [pertaineth] the adoption,
INT: are Israelites whose [is] the adoption

Romans 9:5 RelPro-GMP
GRK: ὧν οἱ πατέρες
NAS: whose are the fathers, and from whom
KJV: Whose [are] the fathers, and
INT: whose [are] the fathers

Romans 9:5 RelPro-GMP
GRK: καὶ ἐξ ὧν ὁ χριστὸς
NAS: are the fathers, and from whom is the Christ
KJV: and of whom as concerning the flesh
INT: and of whom [is] the Christ

Romans 15:18 RelPro-GNP
GRK: τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο
NAS: except what Christ
KJV: of any of those things which Christ
INT: anything to speak of what not produced

1 Corinthians 3:5 RelPro-GMP
GRK: διάκονοι δι' ὧν ἐπιστεύσατε καὶ
NAS: through whom you believed,
KJV: ministers by whom ye believed, even
INT: servants through whom you believed also

1 Corinthians 7:1 RelPro-GNP
GRK: Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε καλὸν
NAS: concerning the things about which you wrote,
KJV: concerning the things whereof ye wrote
INT: concerning moreover what things you wrote [It is] good

1 Corinthians 15:6 RelPro-GMP
GRK: ἐφάπαξ ἐξ ὧν οἱ πλείονες
NAS: at one time, most of whom remain until
KJV: of whom the greater part
INT: at once of whom the greater part

2 Corinthians 1:6 RelPro-GNP
GRK: αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς
NAS: sufferings which we also
KJV: of the same sufferings which we also
INT: same sufferings which also we

2 Corinthians 2:3 RelPro-GMP
GRK: σχῶ ἀφ' ὧν ἔδει με
NAS: sorrow from those who ought to make
KJV: sorrow from them of whom I ought
INT: I might have from [those] of whom it behoves me

2 Corinthians 11:15 RelPro-GMP
GRK: διάκονοι δικαιοσύνης ὧν τὸ τέλος
NAS: of righteousness, whose end
KJV: of righteousness; whose end
INT: servants of righteousness of whom the end

2 Corinthians 12:17 RelPro-GMP
GRK: μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς
NAS: any of those whom I have sent
KJV: any of them whom I sent unto
INT: not Any of whom I have sent to

Ephesians 3:20 RelPro-GNP
GRK: ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ
KJV: above all that we ask or
INT: to do exceedingly above what we ask or

Philippians 3:19 RelPro-GMP
GRK: ὧν τὸ τέλος
NAS: whose end is destruction,
KJV: Whose end [is] destruction,
INT: whose the end [is]

Philippians 3:19 RelPro-GMP
GRK: τέλος ἀπώλεια ὧν ὁ θεὸς
NAS: is destruction, whose god
KJV: [is] destruction, whose God
INT: end [is] destruction whose God [is]

Philippians 4:3 RelPro-GMP
GRK: συνεργῶν μου ὧν τὰ ὀνόματα
NAS: of my fellow workers, whose names
KJV: fellowlabourers, whose names
INT: of [the]fellow workers of me whose names [are]

2 Thessalonians 2:10 RelPro-GMP
GRK: ἀπολλυμένοις ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάπην
INT: perish in return for which the love

1 Timothy 1:6 RelPro-GFP
GRK: ὧν τινὲς ἀστοχήσαντες
NAS: straying from these things, have turned aside
KJV: From which some having swerved
INT: from which some having missed the mark

1 Timothy 1:15 RelPro-GMP
GRK: ἁμαρτωλοὺς σῶσαι ὧν πρῶτός εἰμι
NAS: sinners, among whom I am
KJV: to save sinners; of whom I am
INT: sinners to save of whom [the] foremost am

1 Timothy 1:20 RelPro-GMP
GRK: ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος
NAS: Among these are Hymenaeus
KJV: Of whom is Hymenaeus
INT: of whom are Hymenaeus

1 Timothy 6:4 RelPro-GFP
GRK: λογομαχίας ἐξ ὧν γίνεται φθόνος
NAS: and disputes about words, out of which arise
INT: disputes of words out of which come envy

2 Timothy 1:13 RelPro-GMP
GRK: ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ' ἐμοῦ
NAS: words which you have heard
KJV: words, which thou hast heard
INT: of sound words which from me

2 Timothy 1:15 RelPro-GMP
GRK: τῇ Ἀσίᾳ ὧν ἐστὶν Φύγελος
NAS: turned away from me, among whom are Phygelus
KJV: me; of whom are
INT: Asia of whom is Phygelus

2 Timothy 2:17 RelPro-GMP
GRK: νομὴν ἕξει ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος
KJV: as doth a canker: of whom is Hymenaeus
INT: pasture will have of whom is Hymenaeus

Hebrews 3:17 RelPro-GMP
GRK: τοῖς ἁμαρτήσασιν ὧν τὰ κῶλα
NAS: who sinned, whose bodies fell
KJV: with them that had sinned, whose carcases
INT: with the [ones] having sinned of whom the bodies

Hebrews 5:8 RelPro-GNP
GRK: ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθεν τὴν
NAS: obedience from the things which He suffered.
KJV: by the things which he suffered;
INT: he learned from the things which he suffered

Hebrews 9:5 RelPro-GNP
GRK: ἱλαστήριον περὶ ὧν οὐκ ἔστιν
NAS: the mercy seat; but of these things we cannot
KJV: the mercyseat; of which we cannot now
INT: mercy seat concerning which not it is

Hebrews 11:38 RelPro-GMP
GRK: ὧν οὐκ ἦν
NAS: ([men] of whom the world
KJV: (Of whom the world was
INT: of whom not was

Hebrews 13:7 RelPro-GMP
GRK: τοῦ θεοῦ ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν
KJV: the word of God: whose faith follow,
INT: of God of whom considering the

Hebrews 13:11 RelPro-GNP
GRK: ὧν γὰρ εἰσφέρεται
NAS: animals whose blood
KJV: beasts, whose blood
INT: whose indeed is brought

1 Peter 3:3 RelPro-GFP
GRK: ὧν ἔστω οὐχ
KJV: Whose adorning let it
INT: whose let it be not

2 Peter 1:4 RelPro-GFP
GRK: δι' ὧν τὰ τίμια
NAS: For by these He has granted
INT: through which the precious

2 Peter 3:6 RelPro-GNP
GRK: δι' ὧν ὁ τότε
NAS: through which the world at that time
INT: through which [waters] the then

Jude 1:15 RelPro-GNP
GRK: ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ
NAS: deeds which they have done in an ungodly way,
KJV: deeds which they have ungodly committed,
INT: of ungodliness of them which they did ungodlily and

Jude 1:15 RelPro-GNP
GRK: τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ'
NAS: the harsh things which ungodly
KJV: their hard [speeches] which ungodly
INT: the hard [things] which spoke against

Revelation 17:8 RelPro-GMP
GRK: τῆς γῆς ὧν οὐ γέγραπται
KJV: shall wonder, whose names
INT: the earth of whom not are written

Revelation 20:8 RelPro-GMP
GRK: τὸν πόλεμον ὧν ὁ ἀριθμὸς
KJV: the number of whom [is] as
INT: the war of whom the number [is]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page