2 Corinthians 2:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1125 [e]ἔγραψα
egrapsa
I wroteV-AIA-1S
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
846 [e]αὐτὸ
auto
same thing,PPro-AN3S
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3361 [e]μὴ
not,Adv
2064 [e]ἐλθὼν
elthōn
having come,V-APA-NMS
3077 [e]λύπην
lypēn
griefN-AFS
2192 [e]σχῶ
schō
I might haveV-ASA-1S
575 [e]ἀφ’
aph’
from [those]Prep
3739 [e]ὧν
hōn
of whomRelPro-GMP
1163 [e]ἔδει
edei
it behoovesV-IIA-3S
1473 [e]με
me
mePPro-A1S
5463 [e]χαίρειν,
chairein
to rejoice,V-PNA
3982 [e]πεποιθὼς
pepoithōs
trustingV-RPA-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
inPrep
3956 [e]πάντας
pantas
allAdj-AMP
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
you,PPro-A2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]
- Art-NFS
1699 [e]ἐμὴ
emē
myPPro-NF1S
5479 [e]χαρὰ
chara
joyN-NFS
3956 [e]πάντων
pantōn
of allAdj-GMP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
1510 [e]ἐστιν.
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ’ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ' ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ' ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ’ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστίν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ’ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ’ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ’ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω ἀφ' ὧν ἔδει με χαίρειν πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν

2 Corinthians 2:3 Hebrew Bible
וזאת כתבתי לכם פן יהיה לי בבואי עצב מאלה אשר היה לי לשמח עליהם ובטח אני בכלכם כי שמחתי היא שמחת כלכם׃

2 Corinthians 2:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܗܝ ܗܕܐ ܕܠܐ ܟܕ ܐܬܐ ܢܟܪܘܢ ܠܝ ܗܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܢܚܕܘܢܢܝ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܟܘܢ ܕܚܕܘܬܝ ܕܟܠܟܘܢ ܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
This is the very thing I wrote you, so that when I came, I would not have sorrow from those who ought to make me rejoice; having confidence in you all that my joy would be the joy of you all.

King James Bible
And I wrote this same unto you, lest, when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice; having confidence in you all, that my joy is the joy of you all.

Holman Christian Standard Bible
I wrote this very thing so that when I came I wouldn't have pain from those who ought to give me joy, because I am confident about all of you that my joy will also be yours.
Treasury of Scripture Knowledge

I wrote.

1 Corinthians 4:21 What will you? shall I come to you with a rod, or in love, and in …

1 Corinthians 5:1 It is reported commonly that there is fornication among you, and …

lest.

2 Corinthians 12:21 And lest, when I come again, my God will humble me among you, and …

2 Corinthians 13:1,2 This is the third time I am coming to you. In the mouth of two or …

I ought.

2 Corinthians 12:11 I am become a fool in glorying; you have compelled me: for I ought …

having.

2 Corinthians 1:15 And in this confidence I was minded to come to you before, that you …

2 Corinthians 7:6 Nevertheless God, that comforts those that are cast down, comforted …

2 Corinthians 8:22 And we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved …

Galatians 5:10 I have confidence in you through the Lord, that you will be none …

Philemon 1:21 Having confidence in your obedience I wrote to you, knowing that …

Links
2 Corinthians 2:32 Corinthians 2:3 NIV2 Corinthians 2:3 NLT2 Corinthians 2:3 ESV2 Corinthians 2:3 NASB2 Corinthians 2:3 KJV2 Corinthians 2:3 Bible Apps2 Corinthians 2:3 Biblia Paralela2 Corinthians 2:3 Chinese Bible2 Corinthians 2:3 French Bible2 Corinthians 2:3 German BibleBible Hub
2 Corinthians 2:2
Top of Page
Top of Page