σχῶ
Englishman's Concordance
σχῶ (schō) — 5 Occurrences

Matthew 19:16 V-ASA-1S
GRK: ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον
NAS: shall I do that I may obtain eternal
KJV: that I may have eternal
INT: shall I do that I might have life eternal

Acts 25:26 V-ASA-1S
GRK: ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τί γράψω
NAS: has taken place, I may have something
KJV: had, I might have somewhat
INT: examination having taken place I might have something to write

Romans 1:13 V-ASA-1S
GRK: τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν
NAS: far) so that I may obtain some fruit
KJV: that I might have some
INT: some fruit I might have also among

2 Corinthians 2:3 V-ASA-1S
GRK: ἐλθὼν λύπην σχῶ ἀφ' ὧν
NAS: that when I came, I would not have sorrow
KJV: when I came, I should have sorrow
INT: having come grief I might have from [those] of whom

Philippians 2:27 V-ASA-1S
GRK: ἐπὶ λύπην σχῶ
NAS: on me, so that I would not have sorrow
KJV: also, lest I should have sorrow upon
INT: upon sorrow I might have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
ἕως — 146 Occ.
Ζαβουλὼν — 3 Occ.
Ζακχαῖε — 1 Occ.
Ζακχαῖος — 2 Occ.
Ζαρὰ — 1 Occ.
Ζαχαρία — 1 Occ.
Ζαχαρίαν — 2 Occ.
Ζαχαρίας — 4 Occ.
Ζαχαρίου — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page