ἔχοντας
Englishman's Concordance
ἔχοντας (echontas) — 16 Occurrences

Matthew 4:24 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
NAS: to Him all who were ill, those suffering
KJV: sick people that were taken with
INT: sick who were by various diseases

Matthew 8:16 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν
NAS: and healed all who were ill.
KJV: healed all that were sick:
INT: who sick were he healed

Matthew 14:35 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας
KJV: unto him all that were diseased;
INT: those who sick were

Mark 1:32 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς
NAS: to Him all who were ill and those
KJV: him all that were diseased, and
INT: who sick were and those

Mark 1:34 V-PPA-AMP
GRK: πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
NAS: many who were ill with various
KJV: many that were sick
INT: many [who] sick were of various diseases

Mark 6:55 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου
KJV: in beds those that were sick, where
INT: those [that] sick were to carry about where

Luke 9:11 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο
NAS: those who had need
KJV: healed them that had need
INT: those need having of healing he cured

Acts 11:3 V-PPA-AMP
GRK: ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγες
INT: men uncircumcision having and did eat with

Acts 19:13 V-PPA-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα
NAS: over those who had the evil spirits
KJV: over them which had evil
INT: over those who had the spirits

1 Corinthians 11:22 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς μὴ ἔχοντας τί εἴπω
NAS: and shame those who have nothing? What
KJV: and shame them that have not? What
INT: them that not have What should I say

1 Timothy 3:9 V-PPA-AMP
GRK: ἔχοντας τὸ μυστήριον
NAS: [but] holding to the mystery
KJV: Holding the mystery of the faith
INT: holding the mystery

Hebrews 7:28 V-PPA-AMP
GRK: καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν ὁ
KJV: high priests which have infirmity;
INT: appoints high priests [who] have weakness the

Revelation 9:17 V-PPA-AMP
GRK: ἐπ' αὐτῶν ἔχοντας θώρακας πυρίνους
NAS: who sat on them: [the riders] had breastplates
KJV: on them, having breastplates of fire,
INT: on them having breastplates fiery

Revelation 15:1 V-PPA-AMP
GRK: ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ
NAS: seven angels who had seven plagues,
KJV: seven angels having the seven last
INT: angels seven having plagues seven

Revelation 15:2 V-PPA-AMP
GRK: τὴν ὑαλίνην ἔχοντας κιθάρας τοῦ
NAS: of glass, holding harps
KJV: of glass, having the harps
INT: of the glass having harps

Revelation 16:2 V-PPA-AMP
GRK: ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα
NAS: on the people who had the mark
KJV: which had the mark
INT: men who had the mark

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page