εἶχεν
Englishman's Concordance
εἶχεν (eichen) — 24 Occurrences

Matthew 3:4 V-IIA-3S
GRK: ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα
NAS: John himself had a garment of camel's
KJV: the same John had his raiment
INT: John had the garment

Matthew 13:5 V-IIA-3S
GRK: ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν
NAS: places, where they did not have much
KJV: stony places, where they had not much
INT: where not they had soil much

Matthew 13:46 V-IIA-3S
GRK: πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν
NAS: all that he had and bought
KJV: all that he had, and bought
INT: all things as many as he had and bought

Matthew 21:28 V-IIA-3S
GRK: δοκεῖ ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο
NAS: do you think? A man had two sons,
KJV: ye? A [certain] man had two sons;
INT: think a man had sons two

Mark 4:5 V-IIA-3S
GRK: ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν
NAS: [ground] where it did not have much
KJV: stony ground, where it had not much
INT: where not it had soil much

Mark 5:3 V-IIA-3S
GRK: τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς
NAS: and he had his dwelling among
KJV: Who had [his] dwelling among
INT: the dwelling had in the

Mark 7:25 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον
NAS: little daughter had an unclean
KJV: young daughter had an unclean
INT: him of whom had the little daughter

Mark 12:6 V-IIA-3S
GRK: ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν
NAS: He had one more
KJV: Having yet therefore
INT: Yet one having son beloved

Mark 12:44 V-IIA-3S
GRK: πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον
NAS: in all she owned, all
KJV: all that she had, [even] all her
INT: all as much as she had cast [in] all

Mark 16:8 V-IIA-3S
GRK: τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ αὐτὰς
NAS: and astonishment had gripped them; and they said
KJV: for they trembled and were amazed:
INT: the tomb possessed indeed them

Luke 13:6 V-IIA-3S
GRK: παραβολήν Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην
NAS: A man had a fig tree
KJV: A certain [man] had a fig tree
INT: parable A fig tree had a certain [man] planted

Luke 15:11 V-IIA-3S
GRK: Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς
NAS: And He said, A man had two sons.
KJV: A certain man had two sons:
INT: A man certain had two sons

Luke 16:1 V-IIA-3S
GRK: πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον καὶ
NAS: man who had a manager, and this
KJV: man, which had a steward; and
INT: rich who had a manager and

Luke 21:4 V-IIA-3S
GRK: βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν
NAS: put in all that she had to live on.
KJV: the living that she had.
INT: livelihood which she had did cast

Luke 23:17 V-IIA-3S
GRK: ἀνάγκην δέ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς
KJV: of necessity he must release
INT: of necessity now he had to release to them

John 2:25 V-IIA-3S
GRK: οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις
INT: no need he had that any

John 13:29 V-IIA-3S
GRK: τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας ὅτι
NAS: Judas had the money box,
KJV: because Judas had the bag, that
INT: the moneybag had Judas that

Acts 2:45 V-IIA-3S
GRK: τις χρείαν εἶχεν
NAS: as anyone might have need.
INT: anyone need had

Acts 4:35 V-IIA-3S
GRK: τις χρείαν εἶχεν
NAS: to each as any had need.
KJV: according as he had need.
INT: anyone need had

Acts 9:31 V-IIA-3S
GRK: καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη
NAS: and Samaria enjoyed peace,
KJV: Then had the churches rest
INT: and Samaria had peace being built up

Acts 18:18 V-IIA-3S
GRK: τὴν κεφαλήν εἶχεν γὰρ εὐχήν
NAS: cut, for he was keeping a vow.
KJV: Cenchrea: for he had a vow.
INT: the head he had indeed a vow

Hebrews 6:13 V-IIA-3S
GRK: κατ' οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι
NAS: since He could swear
KJV: to Abraham, because he could swear by
INT: by no one he had greater to swear

Revelation 13:11 V-IIA-3S
GRK: γῆς καὶ εἶχεν κέρατα δύο
NAS: up out of the earth; and he had two
KJV: the earth; and he had two horns
INT: earth and it had horns two

Revelation 21:15 V-IIA-3S
GRK: μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον
NAS: The one who spoke with me had a gold
KJV: with me had a golden reed
INT: with me had a measuring reed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page