ἔχεις
Englishman's Concordance
ἔχεις (echeis) — 28 Occurrences

Matthew 25:25 V-PIA-2S
GRK: γῇ ἴδε ἔχεις τὸ σόν
NAS: See, you have what
KJV: lo, [there] thou hast [that is] thine.
INT: ground behold you have what [is] yours

Mark 10:21 V-PIA-2S
GRK: ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ
NAS: all you possess and give
KJV: sell whatsoever thou hast, and give
INT: go as much as you have sell and

Luke 12:19 V-PIA-2S
GRK: μου Ψυχή ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ
NAS: to my soul, Soul, you have many goods
KJV: soul, Soul, thou hast much goods
INT: of me Soul you have many good things

Luke 18:22 V-PIA-2S
GRK: πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ
NAS: all that you possess and distribute
KJV: all that thou hast, and distribute
INT: all as much as you have sell and

John 4:11 V-PIA-2S
GRK: οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ
NAS: to Him, Sir, You have nothing
KJV: Sir, thou hast nothing
INT: nothing to draw with you have and the

John 4:11 V-PIA-2S
GRK: πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ
NAS: then do You get that living
KJV: then hast thou that living
INT: from where then have you the water

John 4:18 V-PIA-2S
GRK: νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν
NAS: for you have had five husbands,
KJV: thou now hast is not
INT: now he whom you have not is

John 6:68 V-PIA-2S
GRK: ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
NAS: shall we go? You have words
KJV: shall we go? thou hast the words
INT: of life eternal you have

John 7:20 V-PIA-2S
GRK: ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις τίς σε
NAS: answered, You have a demon!
KJV: and said, Thou hast a devil: who
INT: crowd A demon you have who you

John 8:48 V-PIA-2S
GRK: καὶ δαιμόνιον ἔχεις
NAS: that You are a Samaritan and have a demon?
KJV: a Samaritan, and hast a devil?
INT: and a demon have

John 8:52 V-PIA-2S
GRK: ὅτι δαιμόνιον ἔχεις Ἀβραὰμ ἀπέθανεν
NAS: we know that You have a demon.
KJV: that thou hast a devil.
INT: that a demon you have Abraham died

John 8:57 V-PIA-2S
GRK: ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ
KJV: unto him, Thou art not yet fifty
INT: years [old] not yet are you and Abraham

John 13:8 V-PIA-2S
GRK: σε οὐκ ἔχεις μέρος μετ'
NAS: I do not wash you, you have no
KJV: thee not, thou hast no part
INT: you never you have part with

John 16:30 V-PIA-2S
GRK: οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς
NAS: all things, and have no
INT: not need have that anyone

Acts 23:19 V-PIA-2S
GRK: ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι
NAS: What is it that you have to report
KJV: is that thou hast to tell me?
INT: is it which you have to report to me

Romans 14:22 V-PIA-2S
GRK: πίστιν ἣν ἔχεις κατὰ σεαυτὸν
NAS: which you have, have
KJV: Hast thou faith?
INT: faith which have to yourself

1 Corinthians 4:7 V-PIA-2S
GRK: τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ
NAS: What do you have that you did not receive?
KJV: what hast thou that
INT: What moreover have you which not

Philemon 1:5 V-PIA-2S
GRK: πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν
NAS: which you have toward
KJV: faith, which thou hast toward the Lord
INT: faith which you have toward the

Philemon 1:17 V-PIA-2S
GRK: οὖν με ἔχεις κοινωνόν προσλαβοῦ
NAS: then you regard me a partner,
KJV: If thou count me therefore
INT: therefore me you hold a partner receive

James 2:18 V-PIA-2S
GRK: Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα
NAS: may [well] say, You have faith
KJV: may say, Thou hast faith, and I
INT: You faith have and I works

Revelation 2:3 V-PIA-2S
GRK: καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας
NAS: and you have perseverance
KJV: hast borne, and hast patience, and
INT: and endurance have and did bear

Revelation 2:6 V-PIA-2S
GRK: ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις ὅτι μισεῖς
NAS: this you do have, that you hate
KJV: But this thou hast, that thou hatest
INT: But this you have that you hate

Revelation 2:14 V-PIA-2S
GRK: ὀλίγα ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας
NAS: you, because you have there
KJV: because thou hast there
INT: a few things because you have there [those] holding

Revelation 2:15 V-PIA-2S
GRK: οὕτως ἔχεις καὶ σὺ
NAS: you also have some who in the same way
KJV: So hast thou also
INT: So have also you

Revelation 3:1 V-PIA-2S
GRK: ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς
NAS: your deeds, that you have a name
KJV: works, that thou hast a name that
INT: that name you have that you live

Revelation 3:4 V-PIA-2S
GRK: ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα
NAS: But you have a few people
KJV: Thou hast a few names
INT: but you have a few names

Revelation 3:8 V-PIA-2S
GRK: ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ
NAS: shut, because you have a little power,
KJV: it: for thou hast a little strength,
INT: because a little you have power and

Revelation 3:11 V-PIA-2S
GRK: κράτει ὃ ἔχεις ἵνα μηδεὶς
NAS: what you have, so
KJV: which thou hast, that
INT: hold fast what you have that no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐχθρὸς — 7 Occ.
ἐχθροῦ — 1 Occ.
ἐχθροὺς — 13 Occ.
ἔχιδνα — 1 Occ.
ἐχιδνῶν — 4 Occ.
ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page