ἔχῃ
Englishman's Concordance
ἔχῃ (echē) — 11 Occurrences

Luke 8:18 V-PSA-3S
GRK: ἂν γὰρ ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ
NAS: for whoever has, to him [more] shall be given;
KJV: whosoever hath, to him
INT: anyhow indeed might have will be given to him

Luke 8:18 V-PSA-3S
GRK: ἂν μὴ ἔχῃ καὶ ὃ
NAS: and whoever does not have, even
KJV: and whosoever hath not, from
INT: anyhow not might have even what

John 3:15 V-PSA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: believes will in Him have eternal
KJV: perish, but have eternal life.
INT: on him might have life eternal

John 3:16 V-PSA-3S
GRK: ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: in Him shall not perish, but have eternal
KJV: perish, but have everlasting life.
INT: might perish but might have life eternal

John 6:40 V-PSA-3S
GRK: εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: and believes in Him will have eternal
KJV: on him, may have everlasting life:
INT: on him should have life eternal

2 Corinthians 8:12 V-PSA-3S
GRK: καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος οὐ
NAS: according to what [a person] has, not according
KJV: a man hath, [and] not
INT: as if might have [he is] acceptable not

Ephesians 4:28 V-PSA-3S
GRK: ἀγαθόν ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ
NAS: so that he will have [something] to share
KJV: that he may have to give
INT: [is] good that he might have to impart to him that

Colossians 3:13 V-PSA-3S
GRK: πρός τινα ἔχῃ μομφήν καθὼς
NAS: whoever has a complaint
KJV: if any man have a quarrel against
INT: against any should have a complaint even as

James 2:14 V-PSA-3S
GRK: δὲ μὴ ἔχῃ μὴ δύναται
NAS: he has faith but he has no works?
KJV: faith, and have not works?
INT: however not have not is able

James 2:17 V-PSA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα νεκρά
NAS: faith, if it has no works,
KJV: faith, if it hath not works,
INT: if not it have works dead

1 John 3:17 V-PSA-3S
GRK: δ' ἂν ἔχῃ τὸν βίον
NAS: But whoever has the world's goods,
KJV: But whoso hath this world's good,
INT: moreover anyhow might have the goods

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐχθρὲ — 1 Occ.
ἐχθρῶν — 2 Occ.
ἐχθροὶ — 6 Occ.
ἐχθρόν — 2 Occ.
ἐχθρὸς — 7 Occ.
ἐχθροῦ — 1 Occ.
ἐχθροὺς — 13 Occ.
ἔχιδνα — 1 Occ.
ἐχιδνῶν — 4 Occ.
ἔχε — 4 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page