ἔχειν
Englishman's Concordance
ἔχειν (echein) — 30 Occurrences

Matthew 13:5 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
NAS: up, because they had no
KJV: because they had no
INT: not having depth of soil

Matthew 13:6 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: and because they had no
KJV: and because they had no root,
INT: the not having root were dried up

Matthew 14:4 V-PNA
GRK: ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν
NAS: to him, It is not lawful for you to have her.
KJV: lawful for thee to have her.
INT: it is lawful for you to have her

Mark 3:15 V-PNA
GRK: καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν
NAS: and to have authority to cast
KJV: And to have power to heal
INT: and to have authority to cast out

Mark 4:5 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
NAS: it sprang up because it had no depth
KJV: it sprang up, because it had no depth
INT: the not having depth of soil

Mark 4:6 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: and because it had no
KJV: and because it had no root,
INT: the no having root it withered away

Mark 6:18 V-PNA
GRK: ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα
NAS: It is not lawful for you to have your brother's
KJV: lawful for thee to have thy brother's
INT: It is lawful for you to have the wife

Luke 8:6 V-PNA
GRK: τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα
NAS: because it had no
INT: it no had mositure

Luke 8:18 V-PNA
GRK: ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ'
NAS: he thinks he has shall be taken away
KJV: that which he seemeth to have.
INT: what he seems to have will be taken from

Luke 9:3 V-PNA
GRK: δύο χιτῶνας ἔχειν
NAS: money; and do not [even] have two
KJV: money; neither have two coats
INT: two tunics to have

John 5:26 V-PNA
GRK: ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ
NAS: also to have life
KJV: to the Son to have life
INT: he gave life to have in himself

John 5:39 V-PNA
GRK: ζωὴν αἰώνιον ἔχειν καὶ ἐκεῖναί
NAS: you think that in them you have eternal
KJV: ye think ye have eternal life:
INT: life eternal to have and they

Acts 12:15 V-PNA
GRK: διισχυρίζετο οὕτως ἔχειν οἱ δὲ
KJV: she constantly affirmed that it was even so.
INT: she strongly affirmed thus it was and

Acts 24:9 V-PNA
GRK: ταῦτα οὕτως ἔχειν
KJV: saying that these things were so.
INT: these things thus to be

Acts 24:16 V-PNA
GRK: ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν
NAS: do my best to maintain always
KJV: myself, to have always
INT: without offense a conscience to have toward

Acts 24:23 V-PNA
GRK: τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν
NAS: for him to be kept in custody and [yet] have [some] freedom,
KJV: and to let [him] have liberty,
INT: to keep him to [let him] have moreover ease

Romans 1:28 V-PNA
GRK: τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει
NAS: as they did not see fit to acknowledge God
KJV: not like to retain God in
INT: God to have in [their] knowledge

1 Corinthians 5:1 V-PNA
GRK: τοῦ πατρὸς ἔχειν
NAS: that someone has his father's
KJV: one should have his father's
INT: of the father to have

1 Corinthians 7:40 V-PNA
GRK: πνεῦμα θεοῦ ἔχειν
NAS: that I also have the Spirit
KJV: also that I have the Spirit
INT: Spirit of God have

1 Corinthians 11:10 V-PNA
GRK: γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς
NAS: ought to have [a symbol of] authority
KJV: ought the woman to have power on
INT: woman authority to have on the

2 Corinthians 8:11 V-PNA
GRK: ἐκ τοῦ ἔχειν
NAS: the completion of it by your ability.
KJV: also out of that which ye have.
INT: out of that you [have]

Philippians 1:7 V-PNA
GRK: διὰ τὸ ἔχειν με ἐν
NAS: because I have you in my heart,
KJV: all, because I have you in
INT: because have I in

1 Thessalonians 1:8 V-PNA
GRK: μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν
NAS: so that we have no
INT: no need to have for us to have to say

1 Timothy 3:7 V-PNA
GRK: μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν
NAS: And he must have a good reputation
KJV: he must have a good report
INT: a testimony good to have from those

Hebrews 8:3 V-PNA
GRK: ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ
NAS: [high priest] also have something
KJV: that this man have somewhat
INT: from where [it is] necessary to have something also

Hebrews 10:2 V-PNA
GRK: τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν
NAS: longer have had consciousness
KJV: once purged should have had no more
INT: no having any longer conscience

Hebrews 10:34 V-PNA
GRK: προσεδέξασθε γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα
NAS: knowing that you have for yourselves
KJV: in yourselves that ye have in heaven
INT: you received knowing to have yourselves a better

Hebrews 11:25 V-PNA
GRK: ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν
KJV: than to enjoy the pleasures of sin
INT: than [the] temporarily to have of sin enjoyment

James 2:14 V-PNA
GRK: λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ
NAS: someone says he has faith but he has
KJV: a man say he hath faith, and
INT: say anyone [he] has works however

2 Peter 1:15 V-PNA
GRK: καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ
NAS: my departure you will be able to call
KJV: that ye may be able after
INT: also at every time to have for you after

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἐχθρόν — 2 Occ.
ἐχθρὸς — 7 Occ.
ἐχθροῦ — 1 Occ.
ἐχθροὺς — 13 Occ.
ἔχιδνα — 1 Occ.
ἐχιδνῶν — 4 Occ.
ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page