εἶχον
Englishman's Concordance
εἶχον (eichon) — 19 Occurrences

Matthew 14:5 V-IIA-3P
GRK: προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: because they regarded John
KJV: because they counted him
INT: a prophet him they held

Matthew 21:46 V-IIA-3P
GRK: προφήτην αὐτὸν εἶχον
NAS: because they considered Him to be a prophet.
KJV: because they took him
INT: a prophet him they held

Matthew 27:16 V-IIA-3P
GRK: εἶχον δὲ τότε
NAS: At that time they were holding a notorious
KJV: And they had then a notable
INT: they had moreover then

Mark 3:10 V-IIA-3P
GRK: ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας
NAS: that all those who had afflictions
KJV: him, as many as had plagues.
INT: they might touch as many as had diseases

Mark 8:7 V-IIA-3P
GRK: καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα
NAS: They also had a few small fish;
KJV: And they had a few small fishes:
INT: And they had small fish a few

Mark 8:14 V-IIA-3P
GRK: ἄρτον οὐκ εἶχον μεθ' ἑαυτῶν
NAS: bread, and did not have more than
KJV: bread, neither had they in the ship
INT: loaf not they had [any] with them

Mark 11:32 V-IIA-3P
GRK: ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην
NAS: for everyone considered John
KJV: for all [men] counted John, that
INT: all indeed held John

Luke 4:40 V-IIA-3P
GRK: ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις
NAS: those who had any [who were] sick
KJV: all they that had any sick with divers
INT: all as many as had [persons] sick with diseases

Luke 19:20 V-IIA-1S
GRK: σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν
NAS: which I kept put away
KJV: pound, which I have kept laid up in
INT: of you which I kept laid up in

John 17:5 V-IIA-1S
GRK: δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ
NAS: which I had with You before
KJV: with the glory which I had with thee
INT: glory which I had before

Acts 2:44 V-IIA-3P
GRK: αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά
NAS: were together and had all things
KJV: together, and had all things common;
INT: same and having all things in common

Acts 4:14 V-IIA-3P
GRK: τεθεραπευμένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν
NAS: standing with them, they had nothing
KJV: with them, they could say nothing
INT: had been healed nothing they had to gainsay

Acts 13:5 V-IIA-3P
GRK: τῶν Ἰουδαίων εἶχον δὲ καὶ
NAS: and they also had John
KJV: of the Jews: and they had also John
INT: of the Jews they had moreover also

Acts 25:19 V-IIA-3P
GRK: ἰδίας δεισιδαιμονίας εἶχον πρὸς αὐτὸν
NAS: but they [simply] had some
KJV: But had certain questions
INT: own religion they had against him

Hebrews 11:15 V-IIA-3P
GRK: ἧς ἐξέβησαν εἶχον ἂν καιρὸν
NAS: they went out, they would have had opportunity
KJV: they might have had opportunity
INT: where they came out they might have had anyhow opportunity

3 John 1:13 V-IIA-1S
GRK: Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι
NAS: I had many things to write
KJV: I had many things to write,
INT: Many things I had to write to you

Revelation 6:9 V-IIA-3P
GRK: μαρτυρίαν ἣν εἶχον
NAS: which they had maintained;
KJV: the testimony which they held:
INT: testimony which they held

Revelation 9:8 V-IIA-3P
GRK: καὶ εἶχον τρίχας ὡς
NAS: They had hair like
KJV: And they had hair as
INT: and they had hair as

Revelation 9:9 V-IIA-3P
GRK: καὶ εἶχον θώρακας ὡς
NAS: They had breastplates like
KJV: And they had breastplates, as it were
INT: and they had breastplates as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page