ἔχουσιν
Englishman's Concordance
ἔχουσιν (echousin) — 33 Occurrences

Matthew 8:20 V-PIA-3P
GRK: ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ
NAS: to him, The foxes have holes
KJV: unto him, The foxes have holes, and
INT: foxes holes have and the

Matthew 9:12 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες
KJV: unto them, They that be whole
INT: Not need have they who are strong

Matthew 14:16 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε
INT: No need they have to go away give

Matthew 15:32 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
NAS: three days and have nothing to eat;
KJV: days, and have nothing to eat:
INT: and nothing have that they might eat

Matthew 21:26 V-PIA-3P
GRK: ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην
NAS: for they all regard John
KJV: for all hold John as
INT: as a prophet hold John

Mark 2:17 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες
KJV: They that are whole have no
INT: Not need have they who are strong

Mark 2:19 V-PIA-3P
GRK: ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον
NAS: long as they have the bridegroom
KJV: as long as they have the bridegroom
INT: as long as time they have the bridegrooom

Mark 4:17 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν
NAS: and they have no [firm] root
KJV: And have no root
INT: and not have root in

Mark 8:2 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν
NAS: three days and have nothing to eat.
KJV: days, and have nothing to eat:
INT: and nothing have nothing that they might eat

Mark 8:16 V-PIA-3P
GRK: ἄρτους οὐκ ἔχουσιν
NAS: with one another [the fact] that they had no
KJV: [It is] because we have no
INT: bread not they have

Luke 5:31 V-PIA-3P
GRK: Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες
KJV: a physician; but they that are sick.
INT: No need have they who are in health

Luke 8:13 V-PIA-3P
GRK: ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν οἳ πρὸς
NAS: and these have no
KJV: and these have no root,
INT: a root not have who for

Luke 9:58 V-PIA-3P
GRK: ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ
NAS: to him, The foxes have holes
KJV: unto him, Foxes have holes, and
INT: foxes holes have and the

Luke 14:14 V-PIA-3P
GRK: ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι
NAS: since they do not have [the means] to repay
INT: for not they have [wherewithal] to repay you

Luke 15:7 V-PIA-3P
GRK: οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας
KJV: which need no
INT: no need have of repentance

John 2:3 V-PIA-3P
GRK: Οἶνον οὐκ ἔχουσιν
NAS: said to Him, They have no
KJV: unto him, They have no wine.
INT: Wine not they have

John 15:22 V-PIA-3P
GRK: πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς
NAS: sin, but now they have no excuse
KJV: but now they have no cloke
INT: excuse not they have for the

Acts 15:36 V-PIA-3P
GRK: κυρίου πῶς ἔχουσιν
KJV: of the Lord, [and see] how they do.
INT: Lord how they are

Romans 10:2 V-PIA-3P
GRK: ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ' οὐ
NAS: For I testify about them that they have a zeal
KJV: record that they have a zeal of God,
INT: zeal for God they have but not

1 Corinthians 12:30 V-PIA-3P
GRK: πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων μὴ
NAS: All do not have gifts of healings,
INT: all gifts have of healings not

1 Corinthians 15:34 V-PIA-3P
GRK: θεοῦ τινὲς ἔχουσιν πρὸς ἐντροπὴν
NAS: for some have no knowledge
KJV: some have not the knowledge
INT: of God some have to shame

Hebrews 7:5 V-PIA-3P
GRK: λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν
NAS: the priest's office have commandment
KJV: the office of the priesthood, have a commandment
INT: [who] receive commandment have to take tithes from the

Hebrews 13:10 V-PIA-3P
GRK: φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ
NAS: who serve the tabernacle have no right
KJV: an altar, whereof they have no right
INT: to eat not they have authority who

Revelation 2:24 V-PIA-3P
GRK: ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν
NAS: who do not hold this
KJV: Thyatira, as many as have not this
INT: as many as not have the teaching

Revelation 4:8 V-PIA-3P
GRK: ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ
INT: cessation not they have day and

Revelation 9:3 V-PIA-3P
GRK: ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ
NAS: of the earth have power.
KJV: the scorpions of the earth have power.
INT: power as have power the

Revelation 9:10 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας
NAS: They have tails like
KJV: And they had tails like
INT: and they have tails like

Revelation 9:11 V-PIA-3P
GRK: ἔχουσιν ἐπ' αὐτῶν
NAS: They have as king over
KJV: And they had a king over
INT: they have over them

Revelation 11:6 V-PIA-3P
GRK: οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν
NAS: These have the power to shut
KJV: These have power to shut
INT: These have the authority

Revelation 11:6 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν
NAS: of their prophesying; and they have power
KJV: prophecy: and have power over
INT: and authority they have over the

Revelation 14:11 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας
NAS: up forever and ever; they have no rest
KJV: and ever: and they have no rest
INT: and not they have respite day

Revelation 17:13 V-PIA-3P
GRK: μίαν γνώμην ἔχουσιν καὶ τὴν
NAS: These have one purpose,
KJV: These have one mind,
INT: one mind have and the

Revelation 22:5 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς
NAS: be [any] night; and they will not have need
INT: and not they have need light

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page