ἔχοντι
Englishman's Concordance
ἔχοντι (echonti) — 10 Occurrences

Matthew 25:28 V-PPA-DMS
GRK: δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα
NAS: from him, and give it to the one who has the ten
KJV: give [it] unto him which hath ten
INT: give [it] to him who has the ten

Matthew 25:29 V-PPA-DMS
GRK: τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται
NAS: For to everyone who has, [more] shall be given,
KJV: unto every one that hath shall be given,
INT: indeed [who] has to every one will be given

Mark 3:3 V-PPA-DMS
GRK: τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε
KJV: unto the man which had the withered
INT: the hand had withered Arise [and come]

Luke 3:11 V-PPA-DMS
GRK: τῷ μὴ ἔχοντι καὶ ὁ
NAS: is to share with him who has none;
KJV: let him impart to him that hath none;
INT: to him that none has and he that

Luke 6:8 V-PPA-DMS
GRK: τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα
KJV: which had the withered
INT: who withered had the hand

Luke 19:24 V-PPA-DMS
GRK: δέκα μνᾶς ἔχοντι
NAS: from him and give it to the one who has the ten
KJV: give [it] to him that hath ten
INT: ten minas has

Luke 19:26 V-PPA-DMS
GRK: παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ
NAS: you that to everyone who has, more shall be given,
KJV: which hath shall be given;
INT: to everyone who has will be given from

Ephesians 4:28 V-PPA-DMS
GRK: τῷ χρείαν ἔχοντι
NAS: with one who has need.
INT: to him that need has

1 Peter 4:5 V-PPA-DMS
GRK: τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας
INT: to him ready is to judge [the] living

Revelation 14:18 V-PPA-DMS
GRK: μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον
NAS: voice to him who had the sharp
KJV: cry to him that had the sharp
INT: loud to him having the sickle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page