ἐχόντων
Englishman's Concordance
ἐχόντων (echontōn) — 9 Occurrences

Mark 8:1 V-PPA-GMP
GRK: καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν
NAS: crowd and they had nothing
KJV: very great, and having nothing to eat,
INT: and not having what they might eat

Luke 7:42 V-PPA-GMP
GRK: μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι
KJV: And when they had nothing to pay,
INT: not having they [wherewithal] to pay

Luke 12:4 V-PPA-GMP
GRK: ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι
NAS: the body and after that have no more
KJV: after that have no more
INT: these things not are able more abundantly anything

Acts 8:7 V-PPA-GMP
GRK: γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα
NAS: For [in the case of] many who had unclean
KJV: of many that were possessed [with them]: and
INT: indeed of those who had spirits unclean

Hebrews 5:14 V-PPA-GMP
GRK: αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν
NAS: of practice have their senses
KJV: of use have their senses
INT: senses exercised have for distinguishing

Revelation 12:17 V-PPA-GMP
GRK: θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν
NAS: of God and hold to the testimony
KJV: and have the testimony
INT: of God and have the testimony

Revelation 17:1 V-PPA-GMP
GRK: ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ
NAS: angels who had the seven
KJV: angels which had the seven vials,
INT: angels of those having the seven

Revelation 19:10 V-PPA-GMP
GRK: σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν
NAS: and your brethren who hold the testimony
KJV: brethren that have the testimony
INT: of you who have the testimony

Revelation 21:9 V-PPA-GMP
GRK: ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ
NAS: angels who had the seven
KJV: angels which had the seven vials
INT: angels which had the seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page