ἐχθροὺς
Englishman's Concordance
ἐχθροὺς (echthrous) — 13 Occurrences

Matthew 5:44 Adj-AMP
GRK: ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ
NAS: to you, love your enemies and pray
KJV: your enemies, bless
INT: Love enemies of you and

Matthew 22:44 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω
NAS: I PUT YOUR ENEMIES BENEATH
KJV: I make thine enemies thy footstool?
INT: I place the enemies of you [as] a footstool

Mark 12:36 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω
NAS: I PUT YOUR ENEMIES BENEATH
KJV: I make thine enemies thy footstool.
INT: I place of the enemies of you [as] a footstool

Luke 6:27 Adj-AMP
GRK: ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καλῶς
NAS: love your enemies, do
KJV: Love your enemies, do good
INT: Love the enemies of you well

Luke 6:35 Adj-AMP
GRK: ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ
NAS: But love your enemies, and do good,
KJV: love ye your enemies, and do good,
INT: love the enemies of you and

Luke 19:27 Adj-AMP
GRK: Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους
NAS: But these enemies of mine,
KJV: those mine enemies, which would
INT: Moreover the enemies of me these

Luke 20:43 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
NAS: I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
KJV: I make thine enemies thy footstool.
INT: I place the enemies of you [as] a footstool

Acts 2:35 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
NAS: I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
KJV: I make thy foes thy footstool.
INT: I place the enemies of you a footstool

1 Corinthians 15:25 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς
NAS: all His enemies under
KJV: he hath put all enemies under his
INT: all enemies under the

Philippians 3:18 Adj-AMP
GRK: λέγω τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ
NAS: weeping, [that they are] enemies of the cross
KJV: weeping, [that they are] the enemies of the cross
INT: I tell [you they are] enemies of the cross

Colossians 1:21 Adj-AMP
GRK: ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ
NAS: alienated and hostile in mind,
KJV: and enemies in [your] mind
INT: alienated and enemies in mind

Hebrews 1:13 Adj-AMP
GRK: θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον
NAS: I MAKE YOUR ENEMIES A FOOTSTOOL
KJV: I make thine enemies thy footstool?
INT: I might place the enemies of you [as] a footstool

Revelation 11:5 Adj-AMP
GRK: κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν καὶ
NAS: and devours their enemies; so
KJV: their enemies: and
INT: devours the enemies of them And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page