Matthew 4:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
565 [e]ἀπῆλθεν
apēlthen
went outV-AIA-3S
3588 [e]
theArt-NFS
189 [e]ἀκοὴ
akoē
newsN-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3650 [e]ὅλην
holēn
allAdj-AFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
4947 [e]Συρίαν·
Syrian
Syria.N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
4374 [e]προσήνεγκαν
prosēnenkan
they broughtV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3956 [e]πάντας
pantas
allAdj-AMP
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
2560 [e]κακῶς
kakōs
sickAdv
2192 [e]ἔχοντας
echontas
havingV-PPA-AMP
4164 [e]ποικίλαις
poikilais
variousAdj-DFP
3554 [e]νόσοις
nosois
diseasesN-DFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
931 [e]βασάνοις
basanois
painsN-DFP
4912 [e]συνεχομένους,
synechomenous
oppressing,V-PPM/P-AMP
2532 [e][καὶ]
kai
andConj
1139 [e]δαιμονιζομένους
daimonizomenous
being possessed by demons,V-PPM/P-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4583 [e]σεληνιαζομένους
selēniazomenous
being epileptics,V-PPM/P-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3885 [e]παραλυτικούς,
paralytikous
paralytics;Adj-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2323 [e]ἐθεράπευσεν
etherapeusen
He healedV-AIA-3S
846 [e]αὐτούς.
autous
them.PPro-AM3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, [καὶ] δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, καὶ δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, καὶ δαιμονιζομένους, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς

Matthew 4:24 Hebrew Bible
ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם׃

Matthew 4:24 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܫܬܡܥ ܛܒܗ ܒܟܠܗ ܤܘܪܝܐ ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܒܬܫܢܝܩܐ ܘܕܝܘܢܐ ܘܕܒܪ ܐܓܪܐ ܘܡܫܪܝܐ ܘܐܤܝ ܐܢܘܢ ܀ 25 ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܘܡܢ ܥܤܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡܢ ܝܗܘܕ ܘܡܢ ܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The news about Him spread throughout all Syria; and they brought to Him all who were ill, those suffering with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, paralytics; and He healed them.

King James Bible
And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

Holman Christian Standard Bible
Then the news about Him spread throughout Syria. So they brought to Him all those who were afflicted, those suffering from various diseases and intense pains, the demon-possessed, the epileptics, and the paralytics. And He healed them.
Treasury of Scripture Knowledge

his fame.

Matthew 9:26,31 And the fame hereof went abroad into all that land…

Matthew 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

Joshua 6:27 So the LORD was with Joshua; and his fame was noised throughout all the country.

1 Kings 4:31 For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, …

1 Kings 10:1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning …

1 Chronicles 14:17 And the fame of David went out into all lands; and the LORD brought …

Mark 1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region …

Luke 4:14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there …

Luke 5:15 But so much the more went there a fame abroad of him: and great multitudes …

Syria.

2 Samuel 8:6 Then David put garrisons in Syria of Damascus: and the Syrians became …

Luke 2:2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)

Acts 15:23,41 And they wrote letters by them after this manner…

all sick.

Matthew 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and …

Matthew 8:14,15 And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother …

Matthew 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their …

Exodus 15:26 And said, If you will diligently listen to the voice of the LORD …

possessed.

Matthew 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.

Matthew 12:22 Then was brought to him one possessed with a devil, blind, and dumb: …

Matthew 15:22 And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried …

Matthew 17:18 And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the …

Mark 5:2-18 And when he was come out of the ship, immediately there met him out …

Luke 4:33-35 And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean …

Luke 8:27-37 And when he went forth to land, there met him out of the city a certain …

Acts 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: …

lunatic.

Matthew 17:15 Lord, have mercy on my son: for he is lunatic, and sore vexed: for …

those that.

Matthew 8:6,13 And saying, Lord, my servant lies at home sick of the palsy, grievously …

Matthew 9:2-8 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on …

Links
Matthew 4:24Matthew 4:24 NIVMatthew 4:24 NLTMatthew 4:24 ESVMatthew 4:24 NASBMatthew 4:24 KJVMatthew 4:24 Bible AppsMatthew 4:24 Biblia ParalelaMatthew 4:24 Chinese BibleMatthew 4:24 French BibleMatthew 4:24 German BibleBible Hub
Matthew 4:23
Top of Page
Top of Page