συνεχομένους
Englishman's Concordance
συνεχομένους (synechomenous) — 1 Occurrence

Matthew 4:24 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ βασάνοις συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους
NAS: who were ill, those suffering with various
KJV: people that were taken with divers
INT: and pains oppressed and possessed by demons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page