συνέχοντες
Englishman's Concordance
συνέχοντες (synechontes) — 1 Occurrence

Luke 22:63 V-PPA-NMP
GRK: ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον
NAS: Now the men who were holding Jesus in custody were mocking
KJV: And the men that held Jesus mocked
INT: men who were holding him mocked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page