συνεχόμενον
Englishman's Concordance
συνεχόμενον (synechomenon) — 1 Occurrence

Acts 28:8 V-PPM/P-AMS
GRK: καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι πρὸς
NAS: was lying [in bed] afflicted with [recurrent] fever
KJV: of Publius lay sick of a fever and
INT: and dysentery oppressed with lay sick to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page