1139. δαιμονίζομαι (daimonizomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1139. δαιμονίζομαι (daimonizomai) — 13 Occurrences

Matthew 4:24 V-PPM/P-AMP
GRK: συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους
NAS: and pains, demoniacs, epileptics,
KJV: and those which were possessed with devils, and
INT: oppressed and possessed by demons and epileptics

Matthew 8:16 V-PPM/P-AMP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς καὶ
NAS: to Him many who were demon-possessed; and He cast
KJV: many that were possessed with devils: and
INT: they brought to him possessed with demons many and

Matthew 8:28 V-PPM/P-NMP
GRK: αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν
NAS: two men who were demon-possessed met
KJV: two possessed with devils, coming
INT: him two possessed by demons out of the

Matthew 8:33 V-PPM/P-GMP
GRK: τὰ τῶν δαιμονιζομένων
NAS: had happened to the demoniacs.
KJV: and what was befallen to the possessed of the devils.
INT: the [events] of the [men] being possessed by demons

Matthew 9:32 V-PPM/P-AMS
GRK: ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον
NAS: out, a mute, demon-possessed man
KJV: a dumb man possessed with a devil.
INT: a man mute possessed by a demon

Matthew 12:22 V-PPM/P-AMS
GRK: προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ
NAS: Then a demon-possessed man [who was] blind
KJV: unto him one possessed with a devil, blind,
INT: was brought to him one possessed by a demon blind and

Matthew 15:22 V-PIM/P-3S
GRK: μου κακῶς δαιμονίζεται
NAS: is cruelly demon-possessed.
KJV: is grievously vexed with a devil.
INT: of me miserably is possessed by a demon

Mark 1:32 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς δαιμονιζομένους
NAS: and those who were demon-possessed.
KJV: and them that were possessed with devils.
INT: and those possessed by demons

Mark 5:15 V-PPM/P-AMS
GRK: θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον
NAS: and observed the man who had been demon-possessed sitting down,
KJV: see him that was possessed with the devil, and had
INT: see the [man] possessed by demons sitting clothed

Mark 5:16 V-PPM/P-DMS
GRK: ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ
NAS: it had happened to the demon-possessed man, and [all] about
KJV: it befell to him that was possessed with the devil, and
INT: it happened to him possessed by demons and concerning

Mark 5:18 V-APP-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ'
NAS: into the boat, the man who had been demon-possessed was imploring
KJV: the ship, he that had been possessed with the devil prayed
INT: him the [one] having been possessed by demons that with

Luke 8:36 V-APP-NMS
GRK: ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς
NAS: to them how the man who was demon-possessed had been made well.
KJV: by what means he that was possessed of the devils was healed.
INT: was healed the [one] having been possessed by demons

John 10:21 V-PPM/P-GMS
GRK: οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου μὴ δαιμόνιον
NAS: are not the sayings of one demon-possessed. A demon
KJV: the words of him that hath a devil. Can
INT: not are [those] of one possessed by a demon not A demon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page