δαιμονιζομένου
Englishman's Concordance
δαιμονιζομένου (daimonizomenou) — 1 Occurrence

John 10:21 V-PPM/P-GMS
GRK: οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου μὴ δαιμόνιον
NAS: are not the sayings of one demon-possessed. A demon
KJV: the words of him that hath a devil. Can
INT: not are [those] of one possessed by a demon not A demon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page