δαιμονιζομένους
Englishman's Concordance
δαιμονιζομένους (daimonizomenous) — 3 Occurrences

Matthew 4:24 V-PPM/P-AMP
GRK: συνεχομένους καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους
NAS: and pains, demoniacs, epileptics,
KJV: and those which were possessed with devils, and
INT: oppressed and possessed by demons and epileptics

Matthew 8:16 V-PPM/P-AMP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς καὶ
NAS: to Him many who were demon-possessed; and He cast
KJV: many that were possessed with devils: and
INT: they brought to him possessed with demons many and

Mark 1:32 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς δαιμονιζομένους
NAS: and those who were demon-possessed.
KJV: and them that were possessed with devils.
INT: and those possessed by demons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page