Δαιμόνιον
Englishman's Concordance
Δαιμόνιον (Daimonion) — 15 Occurrences

Matthew 11:18 N-ANS
GRK: καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει
NAS: and they say, He has a demon!'
KJV: they say, He hath a devil.
INT: and they say A demon he has

Matthew 17:18 N-NNS
GRK: αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη
NAS: rebuked him, and the demon came
KJV: Jesus rebuked the devil; and he
INT: him the demon and was healed

Mark 7:26 N-ANS
GRK: ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ
NAS: Him to cast the demon out of her daughter.
KJV: he would cast forth the devil out of
INT: that the demon he should cast forth out of

Mark 7:29 N-NNS
GRK: σου τὸ δαιμόνιον
NAS: go; the demon has gone
KJV: go thy way; the devil is gone
INT: of you the demon

Mark 7:30 N-NNS
GRK: καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
NAS: on the bed, the demon having left.
KJV: she found the devil gone out,
INT: also the demon having gone out

Luke 4:35 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ
NAS: and come out of him! And when the demon had thrown him down
KJV: him. And when the devil had thrown him
INT: him the demon into the

Luke 7:33 N-ANS
GRK: καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει
NAS: and you say, 'He has a demon!'
KJV: ye say, He hath a devil.
INT: and you say A demon he has

Luke 9:42 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν
NAS: approaching, the demon slammed
KJV: yet a coming, the devil threw him
INT: him the demon and threw [him] into convulsions

Luke 11:14 N-ANS
GRK: ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον καὶ αὐτὸ
NAS: And He was casting out a demon, and it was mute;
KJV: he was casting out a devil, and it
INT: he was casting out a demon and it

John 7:20 N-ANS
GRK: ὁ ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις τίς
NAS: answered, You have a demon! Who seeks
KJV: Thou hast a devil: who
INT: the crowd A demon you have who

John 8:48 N-ANS
GRK: σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις
NAS: and have a demon?
KJV: and hast a devil?
INT: you and a demon have

John 8:49 N-ANS
GRK: Ἰησοῦς Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω
NAS: I do not have a demon; but I honor
KJV: have not a devil; but I honour
INT: Jesus I a demon not have

John 8:52 N-ANS
GRK: ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις Ἀβραὰμ
NAS: that You have a demon. Abraham
KJV: thou hast a devil. Abraham
INT: we know that a demon you have Abraham

John 10:20 N-ANS
GRK: ἐξ αὐτῶν Δαιμόνιον ἔχει καὶ
NAS: He has a demon and is insane.
KJV: said, He hath a devil, and is mad;
INT: of them A demon he has and

John 10:21 N-NNS
GRK: δαιμονιζομένου μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν
NAS: of one demon-possessed. A demon cannot
KJV: Can a devil open
INT: of one possessed by a demon not A demon is able of [the] blind

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page