δαιμονίων
Englishman's Concordance
δαιμονίων (daimoniōn) — 11 Occurrences

Matthew 9:34 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
NAS: He casts out the demons by the ruler
KJV: He casteth out devils through
INT: prince of the demons he casts out the

Matthew 12:24 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
NAS: by Beelzebul the ruler of the demons.
KJV: Beelzebub the prince of the devils.
INT: prince of the demons

Mark 3:22 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
NAS: and He casts out the demons by the ruler
KJV: the prince of the devils casteth he out
INT: prince of the demons he casts out the

Luke 11:15 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
NAS: He casts out demons by Beelzebul,
KJV: He casteth out devils through
INT: prince of the demons he casts out the

Acts 17:18 N-GNP
GRK: δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς
NAS: of strange deities,-- because
KJV: of strange gods: because
INT: moreover Of foreign gods he seems a proclaimer

1 Corinthians 10:20 N-GNP
GRK: κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι
NAS: you to become sharers in demons.
KJV: should have fellowship with devils.
INT: fellow-partakers with demons to be

1 Corinthians 10:21 N-GNP
GRK: καὶ ποτήριον δαιμονίων οὐ δύνασθε
NAS: and the cup of demons; you cannot
KJV: the cup of devils: ye cannot
INT: and [the] cup of demons not you are able

1 Corinthians 10:21 N-GNP
GRK: καὶ τραπέζης δαιμονίων
NAS: of the Lord and the table of demons.
KJV: and of the table of devils.
INT: and of [the] table of demons

1 Timothy 4:1 N-GNP
GRK: καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων
NAS: spirits and doctrines of demons,
KJV: and doctrines of devils;
INT: and teachings of demons

Revelation 16:14 N-GNP
GRK: γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα
NAS: for they are spirits of demons, performing
INT: indeed spirits of demons doing signs

Revelation 18:2 N-GNP
GRK: ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ
NAS: a dwelling place of demons and a prison
INT: is become a habitation of demons and a hold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page