δαιμονιζόμενος
Englishman's Concordance
δαιμονιζόμενος (daimonizomenos) — 1 Occurrence

Matthew 12:22 V-PPM/P-AMS
GRK: προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ
NAS: Then a demon-possessed man [who was] blind
KJV: unto him one possessed with a devil, blind,
INT: was brought to him one possessed by a demon blind and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page