δαιμονιζόμενοι
Englishman's Concordance
δαιμονιζόμενοι (daimonizomenoi) — 1 Occurrence

Matthew 8:28 V-PPM/P-NMP
GRK: αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν
NAS: two men who were demon-possessed met
KJV: two possessed with devils, coming
INT: him two possessed by demons out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page