4164. ποικίλος (poikilos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4164. ποικίλος (poikilos) — 10 Occurrences

Matthew 4:24 Adj-DFP
GRK: κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ
NAS: those suffering with various diseases
KJV: that were taken with divers diseases
INT: sick who were by various diseases and

Mark 1:34 Adj-DFP
GRK: κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ
NAS: who were ill with various diseases,
KJV: that were sick of divers diseases, and
INT: sick were of various diseases and

Luke 4:40 Adj-DFP
GRK: ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς
NAS: any [who were] sick with various diseases
KJV: any sick with divers diseases
INT: [persons] sick with diseases various brought them

2 Timothy 3:6 Adj-DFP
GRK: ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
NAS: with sins, led on by various impulses,
KJV: with sins, led away with divers lusts,
INT: led away by lusts various

Titus 3:3 Adj-DFP
GRK: καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις ἐν κακίᾳ
NAS: enslaved to various lusts
KJV: deceived, serving divers lusts and
INT: and pleasures various in malice

Hebrews 2:4 Adj-DFP
GRK: τέρασιν καὶ ποικίλαις δυνάμεσιν καὶ
NAS: and wonders and by various miracles
KJV: wonders, and with divers miracles, and
INT: wonders and various miracles and

Hebrews 13:9 Adj-DFP
GRK: διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις
NAS: Do not be carried away by varied and strange
KJV: carried about with divers and
INT: With teachings various and strange

James 1:2 Adj-DMP
GRK: πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις
NAS: when you encounter various trials,
KJV: when ye fall into divers temptations;
INT: temptations you might encounter various

1 Peter 1:6 Adj-DMP
GRK: λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς
NAS: you have been distressed by various trials,
KJV: through manifold temptations:
INT: having been put to grief by various trials

1 Peter 4:10 Adj-GFS
GRK: καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ
NAS: stewards of the manifold grace
KJV: stewards of the manifold grace
INT: good stewards of [the] various grace of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page