ποιοῦσιν
Englishman's Concordance
ποιοῦσιν (poiousin) — 12 Occurrences

Matthew 5:46 V-PIA-3P
GRK: τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: reward do you have?
KJV: reward have ye? do not even
INT: the same do

Matthew 5:47 V-PIA-3P
GRK: τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: the Gentiles do the same?
KJV: do ye more [than others]? do not even
INT: the same do

Matthew 6:2 V-PIA-3P
GRK: οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς
NAS: you, as the hypocrites do in the synagogues
KJV: as the hypocrites do in the synagogues
INT: the hypocrites do in the

Matthew 12:2 V-PIA-3P
GRK: μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ
NAS: Your disciples do what
KJV: thy disciples do that which is
INT: disciples of you are doing what not

Matthew 23:3 V-PIA-3P
GRK: καὶ οὐ ποιοῦσιν
NAS: for they say [things] and do not do [them].
KJV: they say, and do not.
INT: and not act

Matthew 23:5 V-PIA-3P
GRK: ἔργα αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ
NAS: But they do all their deeds
KJV: their works they do for to be seen
INT: works of them they do to

Mark 2:24 V-PIA-3P
GRK: Ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν
NAS: why are they doing what
KJV: Behold, why do they on the sabbath day
INT: Behold why do they on the Sabbath

Luke 6:33 V-PIA-3P
GRK: τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν
NAS: sinners do the same.
KJV: for sinners also do even the same.
INT: the same do

Luke 23:31 V-PIA-3P
GRK: ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν ἐν τῷ
NAS: For if they do these things when
KJV: For if they do these things in
INT: tree these things they do in the

Luke 23:34 V-PIA-3P
GRK: οἴδασιν τί ποιοῦσιν διαμεριζόμενοι δὲ
NAS: what they are doing. And they cast
KJV: not what they do. And they parted
INT: they know what they do dividing moreover

Romans 1:32 V-PIA-3P
GRK: μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ
NAS: they not only do the same,
KJV: not only do the same, but
INT: only them practice but also

James 3:18 V-PPA-DMP
GRK: σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην
NAS: in peace by those who make peace.
KJV: in peace of them that make peace.
INT: is sown for those that make peace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποίημα — 1 Occ.
ποιήμασιν — 1 Occ.
ποιήσει — 1 Occ.
ποιηταὶ — 2 Occ.
ποιητής — 3 Occ.
ποιητῶν — 1 Occ.
ποικίλαις — 7 Occ.
ποικίλης — 1 Occ.
ποικίλοις — 2 Occ.
Ποίμαινε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page