ποιήσωμεν
Englishman's Concordance
ποιήσωμεν (poiēsōmen) — 8 Occurrences

Mark 9:5 V-ASA-1P
GRK: εἶναι καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς
NAS: for us to be here; let us make three
KJV: and let us make three
INT: to be and let us make three tabernacles

Luke 3:10 V-ASA-1P
GRK: Τί οὖν ποιήσωμεν
NAS: Then what shall we do?
KJV: saying, What shall we do then?
INT: What then shall we do

Luke 3:12 V-ASA-1P
GRK: Διδάσκαλε τί ποιήσωμεν
NAS: to him, Teacher, what shall we do?
KJV: Master, what shall we do?
INT: Teacher what shall we do

Luke 3:14 V-ASA-1P
GRK: λέγοντες Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς
NAS: And [what about] us, what shall we do? And he said
KJV: what shall we do? And he said
INT: saying what shall do also we

Luke 9:33 V-ASA-1P
GRK: εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς
NAS: for us to be here; let us make three
KJV: and let us make three
INT: to be and let us make tabernacles three

Acts 2:37 V-ASA-1P
GRK: ἀποστόλους Τί ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: Brethren, what shall we do?
KJV: [and] brethren, what shall we do?
INT: apostles What shall we do men brothers

Acts 4:16 V-ASA-1P
GRK: λέγοντες Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις
NAS: What shall we do with these
KJV: Saying, What shall we do to these men?
INT: saying What shall we do to the men

Romans 3:8 V-ASA-1P
GRK: λέγειν ὅτι Ποιήσωμεν τὰ κακὰ
NAS: that we say), Let us do evil
KJV: say,) Let us do evil, that
INT: say Let us practice things evil

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page