ποιεῖτε
Englishman's Concordance
ποιεῖτε (poieite) — 36 Occurrences

Matthew 3:3 V-PMA-2P
GRK: Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
NAS: OF THE LORD, MAKE HIS PATHS
KJV: the way of the Lord, make his paths
INT: of [the] Lord straight make the paths

Matthew 5:44 V-PMA-2P
GRK: ὑμᾶς καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας
KJV: you, do good
INT: you good do to those who hate

Matthew 5:47 V-PIA-2P
GRK: τί περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ καὶ
NAS: more are you doing [than others]? Do not even
KJV: what do ye more
INT: what extraordinary do you Do not also

Matthew 7:12 V-PMA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς οὗτος
NAS: you want them to treat you, for this
KJV: should do to you, do ye even
INT: also you do to them this

Matthew 21:13 V-PIA-2P
GRK: δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: OF PRAYER; but you are making it a ROBBERS'
KJV: but ye have made it a den
INT: however it have made a den of robbers

Matthew 23:3 V-PMA-2P
GRK: αὐτῶν μὴ ποιεῖτε λέγουσιν γὰρ
NAS: and observe, but do not do according
KJV: do; but do not ye after
INT: of them not do they speak indeed

Matthew 23:15 V-PIA-2P
GRK: ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν
NAS: he becomes one, you make him twice as much
KJV: he is made, ye make him
INT: when he has become [so] you make him a son

Mark 1:3 V-PMA-2P
GRK: Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
NAS: OF THE LORD, MAKE HIS PATHS
KJV: the way of the Lord, make his paths
INT: of [the] Lord straight make the paths

Mark 7:8 V-PIA-2P
GRK: τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
KJV: like things ye do.
INT: such much you do

Mark 7:13 V-PIA-2P
GRK: τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
NAS: you have handed down; and you do many things
KJV: such like things do ye.
INT: such many you do

Mark 11:3 V-PIA-2P
GRK: εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο εἴπατε
NAS: to you, 'Why are you doing this?'
KJV: unto you, Why do ye this? say ye
INT: say Why do you this say

Mark 11:5 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν
NAS: to them, What are you doing, untying
KJV: What do ye, loosing
INT: to them What are you doing untying the

Luke 3:4 V-PMA-2P
GRK: Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους
NAS: OF THE LORD, MAKE HIS PATHS
KJV: the way of the Lord, make his paths
INT: of [the] Lord straight make the paths

Luke 6:2 V-PIA-2P
GRK: εἶπαν Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ
NAS: Why do you do what
KJV: unto them, Why do ye that which is
INT: said Why do you that which not

Luke 6:27 V-PMA-2P
GRK: ὑμῶν καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν
NAS: love your enemies, do good to those
KJV: your enemies, do good to them which
INT: of you well do to those who hate

Luke 6:31 V-PMA-2P
GRK: οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως
NAS: you want them to treat you.
KJV: should do to you, do ye also
INT: men do to them likewise

Luke 6:46 V-PIA-2P
GRK: καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω
NAS: Lord,' and do not do what
KJV: Lord, and do not the things which
INT: and not do what I say

Luke 22:19 V-PMA-2P
GRK: διδόμενον τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν
NAS: which is given for you; do this
KJV: you: this do in remembrance of
INT: is given this do in the

John 2:16 V-PMA-2P
GRK: ἐντεῦθεν μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον
NAS: away; stop making My Father's house
KJV: these things hence; make not my
INT: from here not make the house

John 8:38 V-PIA-2P
GRK: τοῦ πατρὸς ποιεῖτε
NAS: you also do the things which
KJV: and ye do that which
INT: the Father you do

John 8:41 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα
NAS: You are doing the deeds
KJV: Ye do the deeds of your
INT: You do the works

Acts 14:15 V-PIA-2P
GRK: τί ταῦτα ποιεῖτε καὶ ἡμεῖς
NAS: why are you doing these things?
KJV: Sirs, why do ye these things? We
INT: why these things do you also we

Acts 21:13 V-PIA-2P
GRK: Παῦλος Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ
NAS: What are you doing, weeping
KJV: answered, What mean ye to weep and
INT: Paul What are you doing weeping and

1 Corinthians 10:31 V-PIA-2P
GRK: εἴτε τι ποιεῖτε πάντα εἰς
NAS: or whatever you do, do all
KJV: or whatsoever ye do, do all
INT: or anything you do all things to the

1 Corinthians 10:31 V-PMA-2P
GRK: δόξαν θεοῦ ποιεῖτε
NAS: whatever you do, do all to the glory
KJV: whatsoever ye do, do all to
INT: glory of God do

1 Corinthians 11:24 V-PMA-2P
GRK: ὑμῶν τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν
NAS: is My body, which is for you; do this
KJV: you: this do in remembrance
INT: you this do in

1 Corinthians 11:25 V-PMA-2P
GRK: αἵματι τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἐὰν
NAS: in My blood; do this,
KJV: blood: this do ye, as oft as ye drink
INT: blood this do as often as if

Ephesians 6:9 V-PMA-2P
GRK: τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς
NAS: And masters, do the same things
KJV: ye masters, do the same things
INT: the same things them do toward them

Philippians 2:14 V-PMA-2P
GRK: πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν
NAS: Do all things without
KJV: Do all things without
INT: All things do apart from murmurings

1 Thessalonians 4:10 V-PIA-2P
GRK: καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς
NAS: for indeed you do practice it toward
KJV: And indeed ye do it toward
INT: and indeed you do this toward

1 Thessalonians 5:11 V-PIA-2P
GRK: καθὼς καὶ ποιεῖτε
NAS: just as you also are doing.
KJV: even as also ye do.
INT: even as also you are doing

2 Thessalonians 3:4 V-PIA-2P
GRK: παραγγέλλομεν καὶ ποιεῖτε καὶ ποιήσετε
NAS: concerning you, that you are doing and will [continue to] do
KJV: that ye both do and will do
INT: we command both you are doing and will do

Hebrews 12:13 V-PMA-2P
GRK: τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τοῖς ποσὶν
NAS: and make straight paths
KJV: And make straight paths
INT: paths straight make for the feet

James 2:8 V-PIA-2P
GRK: σεαυτόν καλῶς ποιεῖτε
NAS: AS YOURSELF, you are doing well.
KJV: as thyself, ye do well:
INT: yourself well you do

James 2:12 V-PMA-2P
GRK: καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ
NAS: and so act as those who are to be judged
KJV: and so do, as they that shall be
INT: and so do as by

2 Peter 1:19 V-PIA-2P
GRK: ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς
NAS: to which you do well
KJV: whereunto ye do well
INT: to which well you do taking heed as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page