Ποίησον
Englishman's Concordance
Ποίησον (Poiēson) — 10 Occurrences

Matthew 8:9 V-AMA-2S
GRK: δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο καὶ
NAS: and to my slave, 'Do this!'
KJV: to my servant, Do this, and
INT: servant of me Do this and

Luke 4:23 V-AMA-2S
GRK: τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε
NAS: at Capernaum, do here
KJV: in Capernaum, do also here
INT: Capernaum do also here

Luke 7:8 V-AMA-2S
GRK: δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο καὶ
NAS: and to my slave, 'Do this!'
KJV: to my servant, Do this, and
INT: [the] servant of me Do this and

Luke 15:19 V-AMA-2S
GRK: υἱός σου ποίησόν με ὡς
NAS: your son; make me as one
KJV: thy son: make me as
INT: son of you make me as

Luke 15:21 V-AMA-2S
GRK: υἱός σου ποίησόν με ὡς
INT: son of you make me as

John 13:27 V-AMA-2S
GRK: Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον
NAS: to him, What you do, do quickly.
KJV: That thou doest, do quickly.
INT: What you do do quickly

Acts 7:40 V-AMA-2S
GRK: τῷ Ἀαρών Ποίησον ἡμῖν θεοὺς
NAS: SAYING TO AARON, 'MAKE FOR US GODS WHO
KJV: Saying unto Aaron, Make us gods
INT: to Aaron Make us gods

Acts 21:23 V-AMA-2S
GRK: τοῦτο οὖν ποίησον ὅ σοι
NAS: Therefore do this that we tell
KJV: Do therefore this
INT: This therefore do you what to you

2 Timothy 4:5 V-AMA-2S
GRK: κακοπάθησον ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ τὴν
NAS: endure hardship, do the work
KJV: endure afflictions, do the work
INT: endure afflictions [the] work do of an evangelist the

Revelation 2:5 V-AMA-2S
GRK: πρῶτα ἔργα ποίησον εἰ δὲ
NAS: and repent and do the deeds
KJV: repent, and do the first works;
INT: first works do if moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4160
572 Occurrences


ἐποίησα — 10 Occ.
ἐποιησάμην — 1 Occ.
ἐποιήσαμεν — 2 Occ.
ἐποίησαν — 15 Occ.
ἐποίησας — 6 Occ.
ἐποιήσατε — 8 Occ.
ἐποίησεν — 75 Occ.
ἐποίει — 13 Occ.
ἐποιεῖτε — 1 Occ.
ἐποίουν — 3 Occ.
ἐποιοῦντο — 1 Occ.
πεποίηκα — 2 Occ.
πεποιήκαμεν — 1 Occ.
πεποιήκατε — 1 Occ.
πεποιήκεισαν — 1 Occ.
πεποίηκεν — 5 Occ.
πεποιηκέναι — 1 Occ.
πεποιηκώς — 2 Occ.
πεποιηκόσιν — 1 Occ.
πεποιηκότες — 1 Occ.
πεποιηκότος — 1 Occ.
πεποιημένων — 1 Occ.
ποιῇ — 3 Occ.
ποιῇς — 5 Occ.
ποιῆσαι — 47 Occ.
ποιήσαιεν — 1 Occ.
ποιησάμενοι — 1 Occ.
ποιησάμενος — 2 Occ.
ποιήσαντες — 7 Occ.
ποιήσαντι — 3 Occ.
ποιήσας — 20 Occ.
ποιήσασαν — 1 Occ.
ποιήσασθαι — 1 Occ.
ποιήσατε — 11 Occ.
ποιησάτω — 2 Occ.
ποιήσῃ — 9 Occ.
ποιήσῃς — 1 Occ.
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
Ποίησον — 10 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.
ποιῶ — 23 Occ.
ποιῶμεν — 2 Occ.
ποιῶν — 27 Occ.
ποιῶσιν — 4 Occ.
ποιοῦμαι — 2 Occ.
ποιοῦμεν — 4 Occ.
ποιούμενοι — 1 Occ.
ποιούμενος — 5 Occ.
ποιοῦν — 6 Occ.
ποιοῦντα — 5 Occ.
ποιοῦνται — 1 Occ.
ποιοῦντας — 3 Occ.
ποιοῦντες — 7 Occ.
ποιοῦντι — 2 Occ.
ποιοῦντος — 1 Occ.
ποιοῦσιν — 12 Occ.
Additional Entries
ποιήσητε — 1 Occ.
ποιήσει — 17 Occ.
ποιήσεις — 3 Occ.
ποιήσετε — 2 Occ.
ποιήσω — 25 Occ.
ποιήσωμεν — 8 Occ.
ποιήσων — 1 Occ.
ποιήσωσιν — 4 Occ.
ποιήσομεν — 4 Occ.
ποιησόμεθα — 1 Occ.
ποιήσουσιν — 5 Occ.
ποιῆτε — 7 Occ.
ποιεῖ — 31 Occ.
ποιεῖν — 26 Occ.
ποιεῖς — 13 Occ.
ποιεῖσθαι — 3 Occ.
ποιεῖσθε — 1 Occ.
ποιεῖται — 1 Occ.
ποιεῖτε — 36 Occ.
ποιείτω — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page